Vilja välja vård och omsorg

Datum: 23 June, 2021
Övrigt

Regeringskansliet 2021-06-16:

I november 2019 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare som ska fungera som nationell samordnare för att stödja kommunerna i att skapa förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning inom kommunal vård och omsorg om äldre. Göran Johnsson utsågs till nationell samordnare och Svenska Logopedförbundet har fört samtal med utredarna. Nu har betänkandet Vilja välja vård och omsorg publicerats.

Mål för svensk äldrepolitik

Trygg och aktiv ålderdom

Utgångspunkten för den svenska äldrepolitiken har formulerats i den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken. Äldre kvinnor och män ska:

 • kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende
 • kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin
 • vardag
 • bemötas med respekt
 • ha tillgång till god vård och omsorg som är jämlik och jämställd


Ökande andel 80+

En förutsättning för att Sveriges äldre ska få en vård och omsorg av god kvalitet är tillgången på personal med rätt kompetens. Kompetensförsörjningen inom vården och omsorgen om äldre beskrivs i utredningen som en av våra viktiga framtidsfrågor. I Sverige är andelen äldre i förhållande till befolkningen i arbetsför ålder en av de högsta i världen. SCB beräknar dessutom att andelen personer 80 år och äldre år 2030 har ökat med 50 procent – från dagens 534 000 till cirka 801 000 personer.

En förutsättning för att Sveriges äldre ska få en vård och omsorg av god kvalitet är tillgången på personal med rätt kompetens.

(SOU 2021:56)

Kompetensförsörjning i fokus

Utredningen har fokuserat på två frågor:

 • Vad krävs för att fler kvinnor och män ska vilja börja arbeta inom vården och omsorgen om äldre?
 • Vad krävs för att fler ska vilja fortsätta arbeta i verksamheterna?


Uppdraget handlar alltså om kompetensförsörjningen, alltså inte primärt om innehållet i verksamheten, men utredningen tillstår att innehåll, kvalitet, personalens kompetens och förutsättningar att utföra sitt arbete hänger nära samman.

Fyra teman

 • Utredningen identifierar fyra avgörande områden för att människor ska vilja börja arbeta inom vård och omsorg och dessutom fortsätta i branschen:
 • Förnya, behålla och utveckla kompetens
 • Stärk ledarskapet
 • Skapa trygga anställningsförhållanden och en god arbetsmiljö
 • Ny teknik i vårdens och omsorgens tjänst
(Bild: SOU 2021:56)

Utveckla kompetens

Utredningen rekommenderar bland annat att arbetsgivaren genomför språkutbildningsinsatser för personal som saknar tillfredsställande kunskaper i svenska och att kommunerna bör ge förutsättningar för att utveckla ett teambaserat arbetssätt. Logopeder nämns tyvärr inte i rekommendationerna.

Legitimerad personal

När alltmer av hälso- och sjukvård ges utanför sjukhusen uppkommer också ett behov av medverkan från logopeder i kommunernas vård och omsorg om äldre.

(SOU 2021:56)

Det finns flera grupper av legitimerad personal inom vården och omsorgen om äldre. Nationell statistik visar att cirka 13 870 sjuksköterskor, 2 700 arbetsterapeuter, 1 940 fysioterapeuter och knappt 40 dietister arbetar i verksamheterna. Logopeder finns inte med i statistiken men beskrivs i betänkandet att framför allt arbeta inom den specialiserade hälso- och sjukvården. Dock tillkännages att det kommer att finnas behov av logopeder i kommunernas vård och omsorg i samband med att mer hälso- och sjukvård ges utanför sjukhusen.
Utredningens rekommendationer i sammanfattning

Läs hela betänkandet!

SOU 2021:52 Vilja välja vård och omsorg

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.