Vilja välja vård och omsorg

Datum: 5 February, 2022
Fackligt, Kompetensutveckling, Logopedi

Tidningen Logopeden/logopeden.se 2022-02-05:

Logopedförbundet var remissinstans för betänkandet Vilja välja vård och omsorg. Remissen besvarades i december 2021.

Betänkandet Vilja välja vård och omsorg – en hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre (SOU 2021:52) lyfter fram fyra temaområden som man anser är avgörande för att locka folk till vård- och omsorgsbranschen, och att stanna kvar. Dessa teman är:

  • Förnya, behålla och utveckla kompetens
  • Stärka ledarskapet
  • Skapa trygga anställningsförhållanden och god arbetsmiljö
  • Ny teknik i vårdens och omsorgens tjänst

Logopedförbundet passar än en gång på att betona vikten att kommuner inkorporerar fler yrkesgrupper inom äldrevården, både för vårdpersonalens och patienternas skull och välkomnar att rapporten övergripande lyfter fram betydelsen av god kommunikation i vården. Logopedförbundets remissvar gäller framför allt aspekter av kompetensfrågan.

Förnya, behålla och utveckla kompetens

Att arbeta inom vård och omsorg om äldre är ofta komplext. Betänkandet lyfter behovet av lämplig utbildning och rätt kompetens och menar att en ökad professionalisering behövs för att det ska bli mer attraktivt att arbeta inom äldreomsorg, exempelvis i form av att göra undersköterska till en skyddad yrkestitel. Utredningen tar även upp att specialistkompetens från flera yrkesgrupper behövs och att kommunerna bör se till att olika kompetenser kontinuerligt finns tillgängliga för att kunna utveckla ett teambaserat arbetssätt. Här anser Logopedförbundet att logopedprofessionen bör nämnas specifikt, i likhet med exempelvis fysioterapeuter och arbetsterapeuter, vilket är motiverat utifrån den höga förekomsten av sväljsvårigheter hos multisjuka äldre och de långtgående konsekvenser som obehandlade sådana svårigheter kan få. Vidare anser Logopedförbundet att utredningen bör förtydliga att såväl sväljsvårigheter som kommunikationssvårigheter kan vara en del av det naturliga åldrandet och inte bara något som förekommer som en konsekvens av neurologisk skada. Dessutom lyfter förbundet särskilt fram gruppen personer med demens.

Stärk ledarskapet

Ledarskapet inom vård och omsorg av äldre ställer krav på kompetens. I dagsläget är det oklart vilka krav på utbildning som kan ställas på verksamhetsnära chefer inom äldreomsorg och utredningen ser gärna en nationellt fastställd utbildningsnivå för chefer. Dessutom behöver man säkerställa kontinuerlig kompetensutveckling för chefer inom äldreomsorgen, både vad gäller ledarskapsfrågor och medicinsk kompetens. Kommunerna behöver också stödja arbete i team inom vården och omsorgen om äldre oavsett huvudman. Logopedförbundet anser att logopeders specialistkompetens inom ät- och sväljsvårigheter och kommunikation gör att logopedprofessionen bör ha en självklar plats i ett sådant teamarbete.

Det behöver också finnas förutsättningar för att kunna leda medarbetarna. Utredningen menar att antalet medarbetare per chef behöver begränsas och att man behöver se till att adekvata stödresurser finns på plats.

Skapa trygga anställningsförhållanden och en god arbetsmiljö

. Trygga anställningsförhållanden och en god arbetsmiljö ses som avgörande för att människor ska vilja arbeta inom vården och omsorgen om äldre. Utredningen anser att tillsvidareanställning och heltidsanställning bör vara norm och det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver stärkas.

Ny teknik i vårdens och omsorgens tjänst

Utredningen anser att digital teknik kan bidra till att öka tryggheten och självständigheten för den äldre och även effektivisera arbetet och ge personalen en bättre arbetsmiljö. Som en utmaning nämns att kunskapen om så kallad välfärdsteknik är ojämn hos personalen inom vården och omsorgen om äldre och det är arbetsgivarnas ansvar att personalen får kunskap om nya arbetssätt, inklusive nya arbetssätt som inkluderar användning av ny teknik.

SOU 2021:52

Logopedförbundets remissvar

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.