Vårdval i Stockholm 10 år

Datum: 31 October, 2017
Fackligt, Logopedi

Sedan 2007 har Stockholms läns landsting infört 37 olika vårdval. Nu sammanfattar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) lärdomar och statistik om vårdvalens effekter.

Tillgängligheten till vård har totalt sett blivit bättre, köerna har minskat och valfriheten har ökat. I rapporten konstateras att patienters upplevelse av kvalitet i vården är ett svajigt mått. Patienter som har gjort ett aktivt val upplever sig ofta mer nöjda än de som inte valt, men det går inte att koppla till faktisk skillnad i vårdkvalitet.

Mer negativa konsekvenser enligt HSF är bland annat att volymerna ökat mycket mer än förväntat, att viss vård inte sker efter behov utan styrs av efterfrågan och att möjligheten att styra utbud och geografisk placering är liten eftersom etableringsfrihet råder. Rapporten visar också att patienter med lättare vårdbehov i socioekonomiskt starka grupper har ökat sin vårdkonsumtion mer än patienter med större vårdbehov.

Vad gäller logopedi har antalet besök ökat med 270 % och antalet vårdade individer har ökat med 195 % 2007 – 2016. Kostnaderna ökade från 52 till 141 miljoner kronor 2008 – 2016. Befolkningsökningen under samma period är 16,4 %. Intressant nog ligger genomsnittligt antal besök per patient på 4- 6 besök årligen under den undersökta tidsperioden. Man kan därmed fråga sig i vilken utsträckning vårdval logopedi har lett till längre och mer intensiva behandlingsinsatser?

HSF ifrågasätter om priserna, det vill säga ersättningen till vårdgivarna, bidrar tillräckligt mycket till konkurrens.  Man konstaterar också att det kan finnas fördelar med att styra tillgång efter behov och att sätta tak för kostnader. 2016 infördes en förändrad ersättningsmodell (läs: sänkningar) tillsammans med en del ändringar i regelverket, vilket ledde till stora kostnadsminskningar för vårdval logopedi.

Se även:

Dagens Arena 25 oktober

 

Vårdvalsrapporten från SLL

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.