Vad krävs för att klara grundskolan?

Datum: 5 February, 2018
Kompetensutveckling, Opinionsbildning

Läkartidningen:

Ida Lindblad, Joakim Westerlund, Christopher Gillberg och Elisabeth Fernell publicerar en studie där de undersöker om huruvida alla barn i grundskolan har förutsättningar att klara kraven i läroplanen.

Författarna menar att den senaste läroplanen ställer ökade krav på barns exekutiva och språkliga förmågor och att det inte har gjorts någon analys av vilken kognitiv kapacitet som behövs för att få godkänt betyg. Syftet med studien var därför att studera kognitiva förmågor hos elever som klarat godkänt i alla ämnen och elever som fått minst ett underkänt betyg. I studien ingick drygt 200 elever i åldrarna 11-12 år, vilket innebar en deltagarfrekvens på 58 %. Lärarna besvarade frågeformuläret ESSENCE-Q, eleverna fick genomföra en förkortad form av WISC-IV, betygen i slutet av årskurs 6 granskades och man inhämtade information från lärarna om särskilt stöd i undervisningen.

 

Resultat

Av de eleverna som hade mist ett lärarrapporterat Essence-problem hade 18 % blivit underkända i minst ett ämne jämfört med 3 % av barnen utan lärarrapporterat Essence-problem. De elever som blivit underkända i minst ett ämne hade signifikant lägre kognitiva testresultat än de barn som klarat godkänt i alla ämnen och detta var tydligast för deltestet “Ordförråd”. Av de barn som blivit underkända i minst ett ämne hade 89 % fått någon form av särskilt stöd i skolan.

Diskussion och slutsatser

Författarna menar att resultaten styrker att det finns en ökad risk för elever med svaga kognitiva förutsättningar att inte nå kunskapskraven. Bortfallet var relativt stort, men betygen kunde granskas för samtliga elever i målgruppen, vilket visade att elever med de största svårigheterna hade avstått från deltagande i studien. Trots att många elever med de största svårigheterna inte deltog i studie förelåg alltså dessa skillnader. Studien visar att det finns elever som inte har kognitiva förutsättningar att klara de aktuella kunskapskraven och författarna menar att detta måste beaktas i det svenska skolsystemet. Dock menar man inte att kravnivån ska sänkas, men att skolan måste fånga upp elever tidigt och föreslår till exempel en screening i förskoleklassen. Det behöver också finnas resurser både inom elevhälsa och sjukvård, exempelvis Essence-team.

 

Läs hela artikeln!

Läs mer om Essence-team!

https://issuu.com/logopeden/docs/logopeden_nr2_17_issu/8

 

 

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

User avatar
6 år sedan
Väldigt intressant att någon tar tag i och studerar detta! Är det någon som vet om det kommer fler studier på samma ämne?
User avatar
6 år sedan
Gick in direkt via Läkartidningen så det löste sig. Alltid intressanta och väsentliga tips från Signe!
User avatar
6 år sedan
I morse var det något problem med länkarna men nu fungerar de igen, i alla fall hos mig! /Signe
Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.