Utvärdering av PACT-programmet

Datum: 10 January, 2019
Kompetensutveckling, Logopedi

Kelly Burgoyne och medarbetare har utvärderat ett språkträningsprogram, Parents and Children Together (PACT) där föräldrar stimulerar språket i hemmet med barn i förskoleåldern. PACT använder tre huvudsakliga strategier för att stötta barns språkförmåga: interaktiv högläsning, ordförrådsträning och berättaraktiviteter.

Totalt deltog 208 barn och deras föräldrar i studien. Vid studiens start var barnen mellan 2;7 och 3;6 år gamla. Familjerna slumpades till PACT-programmet eller till en aktiv kontrollgrupp, där föräldrar och barn utförde motorisk träning av samma omfattning som PACT-programmet.  Familjerna ägnade sig åt PACT-aktiviteter fem dagar i veckan, 20 minuter åt gången under 30 veckor och familjerna fick allt material som behövdes för aktiviteterna.  Barnens språk- och berättarförmåga undersöktes i början av projektet, efter de 30 veckornas språkstimulans och även sex månader efter avslutat program, när barnen hade börjat skolan (studien genomfördes i Storbritannien). Det fanns inga skillnader mellan behandlingsgrupp och kontroller innan träningen men direkt efteråt hade barnen i PACT gjort större språkliga framsteg än kontrollgruppen och denna effekt kvarstod sex månader senare, då det också visade sig även att barnen som deltagit i PACT presterade bättre vad gällde läsning och fonem-grafem-koppling än barnen i kontrollgruppen.

Föräldrarna uppskattade att delta i PACT. De upplevde att barnen hade gillat aktiviteterna och att övningarna hade gjort skillnad för barnets språkutveckling. En begränsning med PACT är att aktiviteterna kan vara svåra att genomföra för föräldrar med omfattande lässvårigheter. Dessutom är programmet intensivt och en del familjer kan eventuellt ha svårt att genomföra aktiviteterna på ett konsekvent sätt.  Trots detta är PACT-programmet en lovande metod som indikerar att språkstimulans i hemmet kan göra stor skillnad för barns utveckling. Författarna fortsätter att utveckla PACT-programmet och jobbar vidare med en mer omfattande randomiserad kontrollerad studie.

 

Längre sammanfattning på engelska

Burgoyne, K., Gardner, R., Whiteley, H., Snowling, M. J., & Hulme, C. (2018). Evaluation of a parent-delivered early language enrichment programme: evidence from a randomised controlled trial. JOURNAL OF CHILD PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY59(5), 545–555. https://doi-org.ezp.sub.su.se/10.1111/jcpp.12819

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.