Utfasning av lågvärdevård

Datum: 26 June, 2024
Övrigt

Läkartidningen 2026,06-24; Regeringskansliet 2024-06-25:

Regeringen ger nu Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla verksamhetsnära stöd för utfasning av vårdåtgärder som inte är värdeskapande för patienterna, även kallat lågvärdevård, och att stötta regionerna i att fasa ut sådana vårdåtgärder.

Kloka kliniska val

Ett stort antal forskare, de flesta läkare gick nyligen ut i Läkartidningen med beskedet om att de startar ett svenskt nätverk för forskning om utmönstring av lågvärdevård. Sedan 2020 finns en arbetsgrupp för Kloka kliniska val (KKV) inom Svenska läkaresällskapet. Hörnstenarna i KKV är att på ett evidensbaserat, transparent och professionslett sätt identifiera åtgärder som saknar nytta, för att utmönstra dessa. Att fasa ut lågvärdevård har dock visat sig lättare sagt än gjort ute i den kliniska verkligheten. Skribenterna bakom nätverket menar att det finns en klar risk att vi ger för mycket vård både till patienter med lindriga tillstånd och god prognos som till svårt sjuka patienter med dålig prognos.

I dagsläget riskerar vi att ge för mycket vård såväl till patienter med lindriga tillstånd med god prognos som till svårt sjuka patienter med dålig prognos. Det är dags för sjukvården att ta dessa frågor på allvar.

Bengtsson et al. (2024)

Betydande andel lågvärdevård

Enligt Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) bedöms hälso- och sjukvårdsåtgärder med liten, tveksam eller ingen nytta för patienten stå för omkring 20–30 procent av vårdkostnaderna. Det handlar bland annat om överdiagnostik och överbehandling som kan innebära skada för patienten men även riskera att skapa undanträngningseffekter.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson:

– Som patient kan det ofta upplevas som att man har fått god vård när många undersökningar och åtgärder genomförts. Mycket vård är dock sällan detsamma som rätt eller mest ändamålsenlig vård.

Icke-göra-åtgärder ska fasas ut

I uppdraget från regeringen ingår att Socialstyrelsen ska kartlägga och klassificera vårdåtgärder som saknar patientnytta samt ge verksamhetsnära stöd till regionerna med särskilt fokus på de områden när konsekvenserna av utfasning förväntas ge störst effekt i hälso- och sjukvården.

Redan idag ger Socialstyrelsen rekommendationer om vilka vårdåtgärder som inte ska genomföras via myndighetens nationella riktlinjer, så kallade icke-göra-åtgärder. Det handlar om åtgärder utan önskad effekt eller som till och med kan vara skadliga. En utvärdering av Socialstyrelsen har visat att det inom flera områden har varit svårt att helt fas ut icke-göra-åtgärder. En rapport om lågvärdevård i Region Stockholm betonar att frågan angår hela sjukvårdssystemet och att utmönstring av icke-göra-åtgårder är lika angelägen som införandet av nya, evidensbaserade åtgärder.

Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 10 december 2025.

Läs mera!

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.