Umeå kommun utreder behov av dysfagikompetensutveckling

Datum: 10 October, 2021
Logopedi, Opinionsbildning

Logopeden.se september 2021; Umeå kommun november 2020; Västerbottens Folkblad september 2021; Västerbottenskuriren september 2021:

Behov av kompetensutveckling i äldreomsorg

Kommunfullmäktige i Umeå har nyligen beslutat att utreda behovet av kompetensutveckling gällande dysfagi bland omsorgspersonal på särskilt boende, detta med anledning av en motion från alliansföreträdare med rubriken Anlita logopeder i äldreomsorgen. I motionen skriver man bland annat att en tredjedel av brukarna inom äldrevården är undernärda och att en av de vanligaste orsakerna till detta är dysfagi. Motionen presenterar tre förslag på vad kommunen bör göra för att höja kompetensen om dysfagi och även afasi:

  • Att ge Äldrenämnden i uppdrag att utreda behovet av kompetensutveckling om dysfagi bland omsorgspersonal för att säkerställa att personer med sväljsvårigheter boende i särskilt boende får den vård och det bemötande som de har rätt till.
  • Att Äldrenämnden anlitar logopeder i äldreomsorgen för att tillgodose att vård- och omsorgspersonal har rätt kunskaper både i teori och praktik när det gäller dysfagi och afasi.
  • Att även Individ- och Familjenämndens vårdpersonal kan ta del av ovanstående kompetensutveckling om behov finns.

Logopeder anses vara regionens ansvar

Kommunfullmäktige biföll det första och det tredje förslaget, men förslaget om att kommunen ska anlita logopeder i äldreomsorgen får avslag med hänvisning till att logopeder är en kompetens som regionen och inte kommunen har ansvar för.

– Vi är inte beredda att ta över logopeder. Det är regionens ansvarsområde till dess vi har reglerat den kompetensen tillsammans med andra uppgifter som behöver regleras, säger Carin Nilsson (S), ordförande i Äldrenämnden, till Västerbottenskuriren.

Tidningen Logopeden bad Carin Nilsson förtydliga varför kommunen inte skulle kunna ha egna logopeder inom äldreomsorgen.

–I och med Ädelreformen* så reglerades vad kommunen respektive dåvarande landsting, numera regioner, skulle ha ansvar för. Det innebär att regionen är ansvarig för logopeder, säger Carin Nilsson, ordförande i Äldrenämnden, Umeå kommun.

Nilsson menar att personal inom äldreomsorgen redan i nuläget får utbildning kring vikten av att de boende kan tillgodogöra sig maten.

Oppositionen poängterar logopeders kompetens

Alliansepresentanter i Äldrenämnden, Umeå kommun välkomnar beslutet om att utreda behov av kompetensutveckling och skriver i ett inlägg i Västerbottens Folkblad bland annat:

Det ska vara en självklarhet att ingen människa på något av våra boenden ska vara rädd för att svälja mat och därmed riskera både lidande och undernäring. Lika självklart är det att personalen känner sig trygga med att de har rätt kunskap och den kunskapen ska förstås finnas hos all omsorgspersonal i kommunen och inte bara hos de som hjälper äldre.

Alliansen i Äldrenämnden, Västerbottens Folkblad 2021-09-29

Alliansföreträdarna som alltså även låg bakom motionen, önskar att Umeå kommun och Region Västerbotten gemensamt arbetar vidare i den viktiga frågan och betonar att logopeder har den kunskap som äldreomsorgen behöver.

Äldre har rätt att tugga utan rädsla

* Ädelreformen genomfördes 1992 och innebar att kommunerna fick ett samlad ansvar för långvarig service, vård och omsorg för äldre och för personer med funktionsnedsättning. Kommunerna fick även ett ansvar för hälso- och sjukvård, exklusive läkarinsatser, samt för enklare hjälpmedel i särskilda boendeformer. Läs mer på riksdagen.se .

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.