Strategiskt påverkansarbete i Region Örebro

Datum: 24 July, 2023
Fackligt, Logopedi, Opinionsbildning

Tidningen Logopeden nr 2 2023:

Logopederna i Region Örebro har bedrivit ett framgångsrikt påverkansarbete i samverkan med andra professioner, verksamhetsutvecklare och chefer, vilket har gett konkret resultat i form två nya heltidstjänster inom barnhälsovården.

Logopedi i Region Örebro

Örebro län (Bild: Wikipedia, CC BY-SA 2.5)

Logopedmottagningar finns på sjukhusen i Örebro, Karlskoga och Lindesberg. Till skillnad från habiliteringsverksamheterna finns det ingen länsövergripande organisation för mottagningslogopedi vilket innebär att kötiderna kan variera stort i länet och att samverkan med andra aktörer blir avhängigt lokala omständigheter. Dessutom hör Örebro till de tre sämsta regionerna när det gäller logopedbemanning i förhållande till invånarantalet (Logopeden nr 1 2023).

Logopederna som del i omställningen till en god och nära vård

Svensk hälso- och sjukvård står inför en stor omställning som syftar till att vården i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar. I Region Örebro har logopederna sett stora möjligheter med att vidareutveckla det som skulle kunna benämnas som en god och nära logopedi. Förra året sammanställde därför Örebrologopederna rapporten Behov av logopeder i nära vård med stöd av lokalföreningen Logopedförbundet Örebro. Rapporten sammanfattar hur logopedin är organiserad, hur vårdkedjorna ser ut och vilka förändringar man önskar se. Rapportens kapitel Önskat scenario beskriver exempelvis att man i nära vård för äldre med förvärvade skador vill att logopeder ska vara en självklar profession i teamen, göra matobservationer och ge rekommendationer på Säbo, ge rehabiliterande insatser vid afasi och dysartri samt ge råd och stöd till anhöriga.

Strategi och kontakter

Logopederna i Region Örebro hade tidigare försökt att skriva debattartiklar och skrivelser till politiker utan större gensvar, men på senare tid hade logopedsituationen i regionen fått en del medial uppmärksamhet, bland annat vad gällde långa väntetider för läs- och skrivutredning och låg logopedbemanning jämfört med de flesta andra regioner.

Angeline Ljungkvist (foto: privat).

–Vi lyckades ha bra tajming. Det är viktigt att följa med i det som händer på nationell nivå och jag ser det som en fördel för vårt lokala arbete att jag var engagerad i Logopedförbundet centralt och därigenom höll mig uppdaterad, säger Pia Sjölund, Pia Sjölund, logoped på Örebro universitetssjukhus och tidigare ledamot i förbundsstyrelsen.

–Apropå tajming tror jag också att vi har haft bra draghjälp av exempelvis de nationella strokeriktlinjerna, säger Angeline Ljungkvist, logoped på barn- och ungdomshabiliteringen i Karlskoga.

Lovisa Verner (foto: privat)

–En nyckelperson för att påverkansarbetet skulle ta fart var också att vi etablerade kontakt med en regional verksamhetsutvecklare tillika projektledare för samverkan för en god och nära vård i Region Örebro, berättar Lovisa Verner, hjälpmedelskonsulent på SPRIDA kommunikationscenter, ordförande i Logopedförbundet Örebro län och något av en spindel i nätet när det gäller Örebrologopedernas påverkansarbete. Lovisa är dessutom nytillträdd ledamot i förbundsstyrelsen.

Logopeder förstärker barnhälsoteam

Johanna Karlhager (foto: privat).

På barnsidan har logopedernas arbete redan gett tydliga resultat i form av två heltidstjänster inom den relativt nystartade enheten förstärkt barnhälsovård. I denna enhet finns ett antal tjänster med olika kompetenser samlade, bland annat från Barnhälsovård (BHV), central mödravård och elevhälsans medicinska enhet. I och med resursförstärkningen kommer likvärdigheten i regionen att öka.

–Jag är en av fyra logopeder som delar på de nya tjänsterna inom förstärkt barnhälsovård, berättar Johanna Karlhager, som kombinerar detta pionjärarbete med sitt huvudsakliga uppdrag som central BHV-logoped i regionen.

Framgångsfaktorer

Att känna till organisationen och veta på vilken nivå olika beslut fattas och vem man ska kontakta verkar vara en nyckel i påverkansarbetet. Under arbetet med att sammanställa rapporten har man också fått en hel del draghjälp från verksamhetsutvecklare och chefer.

–Det har inte varit svårt att argumentera för behovet av logopeder i nära vård eller varför man ska satsa på tidiga insatser. Via de kontakter vi har upparbetat har vi också fått hjälp att nå fram till rätt personer, menar Johanna Karlhager.

(Detta är en förkortad version av en originalartikel i tidningen Logopeden nr 2 2023)

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.