Stöd till barnhälsovården

Datum: 1 April, 2022
Övrigt

Folkhälsomyndigheten 2022-03-01:

Nyligen  publicerade Folkhälsomyndigheten i samarbete med Socialstyrelsen en ny skrift med lärande exempel från regionernas arbete med att göra barnhälsovården mer tillgänglig för små barn och deras föräldrar.

Barnhälsovården viktig för god och jämlik hälsa

I Sverige är det övergripande folkhälsopolitiska målet att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. En bra start i livet och jämlika uppväxtvillkor är särskilt viktiga faktorer för att uppnå en god och jämlik hälsa. En tillgänglig och jämlik barnhälsovård är därför central i arbetet med det första målområdet i det folkhälsopolitiska arbetet, nämligen det tidiga livets villkor.

Överenskommelser mellan staten och SKR

Mellan 2018 och 2020 tecknade staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) överenskommelser om insatser för att förbättra tillgängligheten i barnhälsovården för barn med sämre hälsa och i områden med lägre vaccinationstäckning. Under samma tidsperiod fick Folkhälsomyndigheten ett uppdrag av regeringen att följa och stödja genomförandet av dessa överenskommelser. Uppdraget skulle samordnas med Socialstyrelsen. Folkhälsomyndigheten fick under 2021 ett uppföljande uppdrag som innebar att stödja ett fortsatt utvecklingsarbete i barnhälsovården.

Vad har gjorts?

Flera olika aktiviteter har påbörjats inom ramen för Folkhälsomyndighetens uppdrag. Det handlar bland annat om att verka för samverkan, kunskapsutveckling och uppföljning inom barnhälsovård, ett uppdrag som återredovisades till Socialdepartementet i februari 2022. Detta har bland annat skett i form av att man tagit fram lärande exempel från barnhälsovårdens insatser inom överenskommelserna och att man förbättrat uppföljningen av små barns hälsa. Med hjälp av de statsbidrag som innefattades i överenskommelserna stat-SKR har regionerna kunnat genomföra ett sextiotal olika insatser för att öka tillgängligheten till barnhälsovård och i sammanställningen beskrivs drygt 20 av dessa insatser och de lärdomar man dragit av dessa.

I återredovisningen beskrivs även två angränsande uppdrag, nämligen utvärdering av ett utökat hembesöksprogram samt de första 1000 dagarna i de nordiska länderna.

Fortsatt stöd behövs

Folkhälsomyndigheten drar slutsatsen att det finns behov av fortsatt stöd till barnhälsovårdens utvecklingsarbete.

Kommande kunskapsunderlag

Tillsammans med Region Örebro län sammanställer Folkhälsomyndigheten för närvarande internationell kunskap om betydelsen av familjecentralers arbete samt nationella förutsättningar för att utvärdera familjecentralers betydelse. Resultatet presenteras senare under 2022. Folkhälsomyndigheten har också påbörjat ett arbete med att skapa underlag för en nationell rapport om jämlikhet när det gäller små barns hälsa. Rapporten presenteras i slutet av 2022.

Läs mer!

Länk till mer information och alla rapporter

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.