Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

Datum: 2 September, 2016
Övrigt

Regeringskansliet: Genom att alltmer offentligt finansierad verksamhet inom t.ex. välfärdssektorn bedrivs i privat regi har möjligheterna till insyn i hur de offentliga medlen används minskat. Det är därför angeläget att ett förstärkt meddelarskydd införs för att förbättra insynen och därigenom upprätthålla kvaliteten i verksamheterna. Lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2017.

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att anställda i privat bedriven men offentligt finansierad skola, vård och omsorg ska få ett stärkt meddelarskydd.

– Verksamhet som finansieras av våra gemensamma skattepengar ska vara trygg och hålla hög kvalitet. Anställda och uppdragstagare måste därför kunna påtala när de upptäcker missförhållanden, utan att vara rädda för att drabbas av repressalier. Ett stärkt meddelarskydd bidrar till en sådan trygghet och förbättrar insynen i verksamheterna, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Förslaget innebär att anställda i enskilt bedriven verksamhet inom skola, vård och omsorg, som till någon del är offentligt finansierad, ska ha motsvarande rätt som offentligt anställda att lämna ut uppgifter om verksamheten för publicering i medier som omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, t.ex. radio, tv och tidningar.

– De som jobbar i skolan ska ha rätt att påtala missförhållanden på sin arbetsplats. Det är en viktig del för att öka insynen i hela skolan. Vi arbetar vidare med förslag som innebär att offentlighetsprincipen ska gälla alla skolor, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Förutom arbetstagare skyddas också uppdragstagare och andra som på liknande grund deltar i verksamheten. Den som bedriver verksamheten förbjuds att efterforska vem som har lämnat ut uppgifterna och får inte heller utsätta denne för negativa åtgärder, t.ex. avskedande, uppsägning och disciplinpåföljd, på grund av detta. Skyddet begränsas av de regler om tystnadsplikt som finns på respektive område. Lagen medför ingen rätt att lämna ut handlingar.

Hela pressmeddelandet från 1 september

 

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.