Språkprofiler hos förskolebarn med autismspektrumtillstånd

Datum: 5 March, 2019
Kompetensutveckling, Logopedi

Logopederna och forskarna Lisen Kjellmer och Fritjof Norrelgen forskar om autism och språkliga svårigheter inom ramen för ett större projekt där totalt 208 barn som fått en autismdiagnos tidigt i livet följs longitudinellt via Gillbergcentrum, Göteborgs universitet.

 

Språkliga svårigheter vanligt vid autism

I den aktuella studien följde man upp 83 barn med autism utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning vid 4-6;6 års ålder. Barnen fick genomgå tester gällande meningsförståelse, ordförståelse, språkliga analogier, grammatik och nonordsrepetition. Språkliga svårigheter förekom hos 83 % av barnen i studien, varav 59 % hade måttliga till svåra språkliga svårigheter. Kombinerade svårigheter med språkförståelse såväl som uttrycksförmåga fanns hos 46 % av barnen. Enbart svårigheter med uttrycksförmåga förekom hos 24 % av barnen medan 10 % hade begränsningar i språkförståelse men inte vad gäller uttrycksförmåga. I hela gruppen förekom fonologiska uttalssvårigheter hos 21 %, 42 % hade fonologiska svårigheter, vilket i studien bedömdes som fonologiska uttalssvårigheter och/eller fonologiska bearbetningssvårigheter. Bland barnen som diagnostiserats med Aspergers syndrom bedömdes 58 % ha språkliga svårigheter i någon grad.

Lisen Kjellmer och Fritjof Norrelgen, som genomfört studien och som nyligen publicerat en vetenskaplig artikel med resultaten, menar att det är viktigt att lyfta fram det faktum att språkliga svårigheter är vanligt hos barn med autism.

– Oftast hamnar fokus på de pragmatiska svårigheterna hos barn med autismspektrumtillstånd medan våra resultat visar att den här gruppen väldigt ofta har grammatiska och fonologiska svårigheter utöver svårigheter med pragmatik och semantik, säger Lisen Kjellmer.

Inför studien hade forskarna en del farhågor kring barnens förmåga att medverka i så pass omfattande och krävande språklig testning, men det visade sig fungera bra.

– Vi var medvetna om att vi hade ett omfattande testbatteri, Inför pilottestningen var vi osäkra på hur det skulle gå. När vi sen började testa så gick det ändå, vilket var väldigt överraskande, trots att testningen var så pass krävande, säger Fritjof Norrelgen.

Ett annat fynd var att en betydande andel av barn som diagnostiserats med Asperger syndrom presterade lågt vad gäller meningsförståelse, trots att ett av diagnoskriterierna för Asperger är att det inte ska finnas någon kliniskt signifikant allmän försening av språklig utveckling.

Öka medvetenheten om språksvårigheter vid autism !

De språkliga svårigheterna hos barn med autismspektrumtillstånd kan ofta förbli oupptäckta eller så tror man att svårigheterna har vuxit bort, bland annat för att det på ytan kan verka som att man har ett välfungerande språk. Språksvårigheterna kan också misstolkas som exempelvis koncentrationssvårigheter eller blyghet.

Det behövs ökad medvetenhet om att de här barnen har språkliga svårigheter. Om omgivningen missar det, får det konsekvenser både för lärande och för social delaktighet. Utifrån resultaten i vår studie är det viktigt att beakta språkliga funktioner specifikt, då barn med autism utan intellektuell funktionsnedsättning går i ordinarie grundskola men har behov av särskilt stöd på grund av språkliga svårigheter utöver de pragmatiska svårigheterna som är relaterade till autism, säger Lisen.

Logopeder behövs i intervention vid autism

Lisen och Fritjof betonar vikten av tidiga och breda utredningar och insatser men även vikten av uppföljning då språkliga svårigheter ändrar karaktär över tid. En detaljerad kartläggning och bedömning av den språkliga och kommunikativa förmågan är avgörande för att utforma insatser. Logopeders kompetens är viktig både för att kartlägga kommunikativa och språkliga förmågor och för att anpassa och stötta undervisning för barn och ungdomar med autism.

– Vi behöver kompletta och breda utredningsteam, inte specifika ADHD- eller autismteam. Logopeder behövs i de här teamen, säger Lisen Kjellmer.

Kjellmer, L., Fernell, E., Gillberg, C., & Norrelgen, F. (2018). Speech and language profiles in 4- to 6-year-old children with early diagnosis of autism spectrum disorder without intellectual disability. Neuropsychiatric disease and treatment14, 2415-2427.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.