Språk i förskolan: bristande språkkunskaper hos personal

Datum: 29 September, 2021
Opinionsbildning

Dagens Nyheter, september 2021; SOU 2020:67; Stockholms stad 2020:

I en artikelserie sätter Dagens Nyheter fokus på språkutveckling i förskolan och lyfter en utmaning som det kanske har pratats tyst om: pedagogernas språkkunskap.

En följd av bristande språkkunskaper hos pedagoger är svårigheter att uppfylla läroplansuppdraget enligt en rapport av Stockholms stads stadsrevision 2020.

Pedagogerna kan inte tillräckligt bra svenska

I Stockholm är det nämligen flera stadsdelar som har svårigheter att rekrytera förskolepersonal som kan svenska tillräckligt bra för att de ska kunna främja barnens språkutveckling på svenska. Bristerna framkommer i en rapport som Stockholms stadsrevision presenterade i slutet av förra året. I rapporten rekommenderas stadsdelsnämnderna att säkerställa att pedagogernas kunskaper i det svenska språket är tillräckliga för att kunna uppfylla läroplansuppdraget och nationell lagstiftning. Bristande kunskaper i talad och skriven svenska förekommer både hos barnskötare och hos nyutexaminerade förskollärare.

Nämnderna behöver bland annat säkerställa att pedagogernas kunskaper i det svenska språket är tillräckliga för att kunna uppfylla läroplansuppdraget…

Stockholms stads stadsrevision, 2020

Sverigefödda barn kan inte svenska vid skolstart

I Järvaområdet i Stockholm talar drygt hälften av sexåringarna lika lite svenska som nyanlända barn vid skolstart, trots att de är födda i Sverige. Det är bland annat en följd av att färre barn är inskrivna i förskolan i Järvaområdet jämfört med rikssnittet. Utredningen ”Förskola för alla barn
– för bättre språkutveckling i svenska” (SOU 2020:67) visar också att ju större andel av barnen som har utländsk bakgrund desto lägre är förskolepersonalens utbildningsnivå.

Språktest i Botkyrka

Botkyrka kommun kräver nu språktest vid nyanställning i förskolan. Dessutom har man inventerat språkkompetensen hos befintlig personal och om den bedöms vara för lång måste personen genomgå en mellan 80 och 160 timmar lång kurs i svenska.

Logopedens kompetens behövs!

På Oxhagsskolan i Akalla har man anställt en bibliotekspedagog och en logoped för att främja språkutvecklingen. Logoped Ylva Jonsson arbetar med att identifiera de enskilda elevernas behov av hjälp för att nå kunskapsmålen i svenska och hon tror att varenda skola skulle behöva en logoped.

Läs artiklarna i Dagens Nyheter!

Bristande svenska hos personal problem i förskolan

Botkyrka inför språktest för all förskolepersonal

Stockholm vill avvakta med språktest för förskolepersonal

Viktigt att barnen exponeras för det svenska språket

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.