Synpunkter på remissversionen av nationella riktlinjer för vård vid stroke

Datum: 26 September, 2017
Opinionsbildning

Svenska Logopedförbundet är remissinstans i frågor som gäller hälso- och sjukvård, omsorg och utbildning. Vi publicerar våra remissvar löpande. Ett av remissvaren som skapades i september i år gäller nationella riktlinjer för vård vid stroke och finns att läsa i sin helhet på förbundets hemsida.

Sammanfattning av Svenska Logopedförbundets synpunkter på remissversionen av Nationella riktlinjer för vård vid stroke, artikelnummer 2017-5-13

Sammanfattningsvis välkomnas att Socialstyrelsen rekommenderar (och tilldelar hög prioritetsgrad) intensiv språklig träning vid afasi samt kommunikationspartnerträning för närstående till personer med afasi. Slof riktar emellertid kritik mot framräkningen av antalet logopedtjänster för att tillgodose behovet.

Vidare välkomnas ytterligare instrumentell kartläggning av sväljförmågan efter stroke men Slof vill även lyfta resursomfattningen avseende behandlingsinsatser med hänsyn till beräkningen av logopedtjänster.

Slutligen vill Slof upmärksanna Socialstyrelsen på ett grundläggande missförhållande gällande personer som får insatser via hemsjukvård eller vårdas på äldreboende där personer med behov av rehabiliteringsinsatser avseende kommunikation, språk och sväljning (bla på grund av stroke) diskrimineras på grund av att logopedresurserna i allmänhet fortfarande endast är knutna till sjukhus.

Svenska Logopedförbundet

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.