Slofs remissvar på Sydhoffutredningen

Datum: 15 December, 2016
Logopedi, Opinionsbildning

Sammanfattning

Svenska Logopedförbundet välkomnar många av utredningens förslag och är mycket positiva till att logopedens roll för elever med grav språkstörning förtydligas. Vi vill även poängtera att många elever med hörselnedsättning behöver stöd i språkutvecklingen och att logopede rkan bidra till en kommunikativt tillgänglig miljö även för denna elevgrupp.

Logopeder behöver i mycket högre grad än idag finnas inom elevhälsa, i de tilltänkta SAK-miljöerna, som ny yrkesgrupp på SPSM:s regionkontor och som potentiella samordnare i de regionala naven.

Det finns stora risker med att tillämpa en alltför snäv definition av grav språkstörning. Stora grupper av elever med omfattande språkliga svårigheter riskerar att exkluderas från tillgång till de föreslagna SAK-miljöerna och från tillgång till samordningsinsatser via regionala nav, trots att eleverna har behov av samma typer av stödinsatser som vid såkallad “primär” språkstörning. Definitionen ligger dessutom inte i linje med aktuell forskning och konsensus.

Vi är mycket positiva till utredningens rekommendation att utvidga statens satsning på personalförstärkning inom elevhälsa till att även omfatta logopeder. För att säkerställa likvärdighet rekommenderar vi dock att logoped blir en obligatorisk profession i elevhälsan.

Hela remissvaret finns att läsa på förbundets hemsida!

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.