Skolsituationen för barn och ungdomar med autism

Datum: 1 March, 2019
Övrigt

Europeiska Logopedidagen uppmärksammas i hela Europa den 6 mars varje år av organisationerna inom det europeiska samarbetsorganet för logopedförbund, CPLOL. Temat för 2019 är autismspektrumtillstånd.  Läs mer om Europeiska Logopedidagen på Slofs hemsida. 

Vad säger Autism- och Aspergerförbundet?

Agneta Söder är intressepolitisk ombudsman på Autism- och Aspergerförbundet med ansvar för skolfrågor. Hon uppskattar att det finns ca 15 000 elever med autism i den svenska skolan, varav många behöver anpassningar och stöd för att kunna tillgodogöra sig sin skolgång. Flickor uppmärksammas inte på samma sätt som pojkar och de får generellt sämre stöd. Föräldrar till pojkar med autism är också generellt mer nöjda med stödinsatser än föräldrar till flickor.

Försämrad skolsituation

Vartannat år gör Autism- och Aspergerförbundet en skolenkät bland sina medlemmar och i fjol kunde den besvaras av dem som har barn i åldrarna 2-21 år. Underlaget omfattar förskola, grund- och särskola samt gymnasiet och gymnasiesärskola, och gymnasiet. Enkäten 2018 visade på en försämring jämfört med 2016: grundskoleelever med autism har sämre måluppfyllelse och ökningen av frånvaro orsakad av brister i skolan har ökat. Vidare visar enkäten bland annat att färre elever får insatser där specialpedagogisk kompetens har varit delaktig i att utforma stödet.

Autism i förskolan

Knappt hälften av föräldrarna till förskolebarn med autism anser att förskolan har utformat det stöd barnet behöver och föräldrarna påtalar brister i samverkan mellan förskola och habilitering, även i de fall då det finns en etablerad kontakt mellan dess instanser. Autism och Aspergerförbundet menar att det inom förskolan finns en vänta- och se-attityd som drabbar barn med autism

Kompetensen behöver stärkas

Rätten till utbildning för barn med funktionsnedsättning är stark, och stöds av Barnkonventionen, FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt Skollagen. Trots detta klarar en tredjedel av skolorna inte att leva upp till Skollagens krav om särskilt stöd, enligt Skolinspektionen. Autism- och Aspergerförbundet menar att det framför allt är brist på kompetens om autism och en otillgänglig skolmiljö som gör att eleverna har låg måluppfyllelse och hög frånvaro. Man föreslår därför en obligatorisk kurs om autism för blivande lärare, speciallärarutbildning med inriktning autism samt kontinuerlig fortbildning om autism och dess konsekvenser i skolan för all skolpersonal. Dessutom behöver varje enskild elevs behov kartläggas så att man inte bara applicerar generella åtgärder. Autism- och Aspergerförbundet vill också se en mer flexibel elevhälsa med ytterligare yrkesgrupper, till exempel arbetsterapeuter, och ökad kunskap om autism hos huvudmännen.

Skribent: Signe Tonér

 

Texten är tidigare publicerad i tidningen Logopeden, nr 1 2019.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.