Samband mellan språk och exekutiva funktioner

Datum: 12 October, 2021
Kompetensutveckling

Antalet disputerade logopeder ökar stadigt och det verkar också bli allt vanligare att logopeder disputerar i andra ämnen än just logopedi. En av dem är Signe Tonér som lade fram sin avhandling i lingvistik i juni 2021.

Signe Tonérs avhandlingsarbete bekräftar samband mellan språkförmåga och exekutiva funktioner hos svenska barn och visar att det finns skillnader i förskolebarns språkliga och exekutiva förmågor som kan relateras till socioekonomisk bakgrund. 

Signe Tonér disputerade i lingvistik vid Stockhoms universitet i juni (foto: Pierre Martin)

Intervention gav inget resultat 

–Mitt doktorandprojekt skedde inom ramen för ett större tvärdisciplinärt förskoleforskningsprojekt vars främsta syfte var att undersöka eventuella effekter av två olika pedagogiska arbetssätt i förskolan genom att testa metoderna i en randomiserad kontrollerad studie med över 400 barn, berättar Signe.  

I studierna ingick framför allt barn med typisk utveckling, men alla barn på de deltagande förskolorna fick delta om föräldrarna och barnen själva gav sitt samtycke. Ungefär 30 % av barnen var flerspråkiga och omkring 6 % hade någon form av tal- eller språkstörning.  

Det mest nedslående resultatet var att barnen på de förskoleavdelningar som jobbat med specifika pedagogiska metoder inte utvecklades mer än kontrollgruppen.  

–Det behövs mer forskning för att evidensbasera förskolan och ta reda på hur man ska kunna utjämna tidiga skillnader så att alla barn får en så bra start som möjligt, menar Signe.  

Socioekonomiska skillnader 

I övriga delstudier undersöktes relationen mellan språkförmåga och exekutiva funktioner hos barn i åldrarna 4-6 år. 

–Vi kunde se skillnader i språkliga och exekutiva förmågor som hängde ihop med barnens socioekonomiska bakgrund, vilket i sin tur tyder på att förskolan inte lyckas fullt ut med sitt kompensatoriska uppdrag, säger Signe.  

Specifik koppling grammatik – inhibering 

I linje med en del tidigare studier fanns det en koppling mellan barnens grammatiska förmåga och deras förmåga att ignorera irrelevant information, alltså en form av inhibering. 

–Förhållandet mellan morfosyntaktisk förmåga och förmågan att undertrycka information som för tillfället inte är intressant eller aktuell behöver utforskas mer. Men på sikt skulle det kunna ge ledtrådar kring samförekomsten av språkliga och exekutiva svårigheter, säger Signe.  

Förskolefokus 

Framöver hoppas Signe kunna ta reda på mer om sambandet mellan språk och exekutiva funktioner och att fortsätta bidra till förskolans vetenskapliga grund.  

–Nu närmast kommer jag att vikariera som lektor på förskollärarutbildningen, vilket också är ett sätt att få in mer fokus på språkutveckling och kommunikativa strategier i förskolan, berättar Signe.  

Tips kring forskarutbildning 

–Logopeders breda kompetens gör att vi kan disputera inom flera olika ämnen. Dessutom är det sällan som doktorandtjänster inom logopedi annonseras ut så man ökar sina chanser genom att bredda sitt sökfönster. För mig som gillar att jobba i team passade det perfekt med ett tvärdisciplinärt projekt. Forskarskola är en annan möjlighet för den som vill ha en lite mer uppstyrd forskarutbildning., avrundar Signe.

Läs avhandlingen!

Tonér, S. (2021). Language and executive functions in Swedish preschoolers. Department of linguistics, Stockholm University. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-192110

(Foto/grafisk form: Adam Tonér)

Läs också:

De senaste avhandlingarna i logopedi/av logopeder

Intervjun är tidigare publicerad i tidningen Logopeden nr 3 2021.  

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.