Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer

Datum: 21 November, 2022
Fackligt, Logopedi

Regeringen.se 2022-06-28; Logopedförbundet 2022-11-11

I slutet av 2020 beslutade dåvarande regering att tillsätta en utredare med uppdrag att föreslå en äldreomsorgslag. Utredaren skulle också lämna förslag på hur den medicinska kompetensen kan stärkas i verksamheten.

Förbättra äldreomsorgen i spåren av pandemin

Utredningen Nästa steg – ökad kvalitet i vård och omsorg för äldre personer överlämnades till regeringen i juni 2022 och har nu varit ute på remiss. Logopedförbundet var inte remissinstans men har inkommit med ett yttrande. Förbundet har även beretts möjlighet att komma med återkoppling till utredningen under arbetets gång.

Pandemin tydliggjorde strukturella brister i vården och omsorgen till äldre. Problemen har beskrivits och analyserats under lång tid och i och med de lagförslag som utredningen kommer fram till tas nästa steg för att utveckla äldreomsorgen och den kommunala hälso- och sjukvården. Målsättningen är att åstadkomma långsiktiga förutsättningar för äldreomsorgen, att tydliggöra dess uppdrag och innehåll samt säkerställa tillgången till god hälso- och sjukvård och medicinsk kompetens inom äldreomsorgen. Man vill också utveckla det hälsofrämjande, förebyggande och personcentrerade förhållningssättet.

Äldreomsorgslag föreslås

Utredningen föreslår en äldreomsorgslag som ska stödja en likvärdig äldreomsorg av god kvalitet som utgår från individens förutsättningar, behov och delaktighet. Dessutom har utredningen tagit fram förslag på hur hälso- och sjukvårdslagstiftningen kan förstärkas.

Vad tycker Logopedförbundet?

porträtt Kerstin Wiström
Logopedförbundets ordförande Kerstin Wiström (Foto: Maria Olsson)

Logopedförbundet poängterar att bristen på logopeder i kommunal äldreomsorg innebär en betydande lucka i vårdkedjan, vilket även påpekas i bland annat Socialstyrelsens kunskapsstöd Att förebygga och behandla undernäring. Förbundet vill särskilt betona vikten av att se över kompetenssäkring i kommunal äldreomsorg. Man behöver utgå från patientgruppens behov och inte från vilka kompetenser som i dagsläget finns tillgängliga inom kommunal rehabilitering.

Logopedförbundet välkomnar ett ökat fokus på prevention och rehabiiltering samt den vikt som utredningens betänkande lägger på kompetensutveckling och stöd till personal inom äldreomsorgen.


Läs mer!

Nästa steg – ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg av äldre personer (SOU 2022:41)

Logopedförbundets yttrande

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.