Obligatorisk kartläggning av nyanlända elever

Datum: 25 April, 2016
Kompetensutveckling

Från och med den 15 april 2016 är det obligatoriskt att kartlägga nyanlända elevers språk, erfarenheter, litteracitet och numeracitet.  Skolan lever i dagsläget inte upp till kraven om anpassning till alla elevers förutsättningar och behov och det övergripande syftet med kartläggningen är att förbättra nyanlända elevers måluppfyllelse. Viktiga utgångspunkter för arbetet har varit att alla elever ska kunna kartläggas, att fokusera på styrkor och att göra individuella anpassningar av materialet.  Kartläggningen sker i tre steg och ger skolan stöd i att ta reda på vilka kunskaper en nyanländ elev har med sig när hen börjar skolan i Sverige. Det är endast de två första stegen i kartläggningsmaterialet som är obligatoriska för skolor att använda från den 15 april. I vilken omfattning kartläggningsmaterialet steg 1 och 2 ska användas bestäms utifrån den enskilda elevens förutsättningar och behov. Resultatet av kartläggningens två första steg, tillsammans med elevens ålder och personliga förhållanden i övrigt, ligger till grund för rektorns beslut om placering i årskurs och i undervisningsgrupp.

Kartläggningsmaterialet är översatt till 14 språk och arbete pågår med översättningar till ytterligare 13 språk. Det är rektor som bestämmer vem som utför kartläggningen. I praktiken kan den utföras av SVA-lärare, modersmålslärare, studiehandledare eller en sk kartläggningspedagog. Kartläggningsprofilen ska följa eleven, så att alla undervisande lärare kan ta del av den och planera sin undervisning utifrån den.

Kartläggningsmaterial på Skolverkets Bedömningsportal

Skollogopeder som arbetar direkt med elever borde vara en ypperlig kompetens att ha med i kartläggningen! Är det någon skollogoped som har arbetat med kartläggningsmaterialet? Är det någon logoped som kommit i kontakt med materialet på annat sätt?

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.