Nya avhandlingar av logopeder!

Datum: 15 February, 2023
Kompetensutveckling, Logopedi

Tidningen Logopeden/logopeden.se 2023-02-15:

2022 blev ett riktigt rekordår när det gäller disputerade logopeder. Du kan läsa mer om årets sista avhandlingar i kommande nummer av tidningen Logopeden.

Karin Nilsson disputerade i december vid Linköpings universitet med avhandlingen Words don’t come easy: Decoding and Reading Comprehension Difficulties in Adolescents with Intellectual Disability. Det övergripande syftet var att kartlägga vilka förmågor som predicerar avkodning och läsförståelse hos svenska ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning (IF), samt att utvärdera mönstret av prediktorer i relation till väletablerade teoretiska ramverk gällande typisk läsning samt i relation till modeller kring utveckling.

Karin Nilsson disputerade vid Linköpings universitet.

Nilsson visade bland annat att prediktorerna som förklarar avkodning och läsförståelse i IF-gruppen följer ett försenat mönster, snarare än ett kvalitativt annorlunda mönster, vilket öppnar för att de interventioner som används för svaga läsare generellt även bör kunna appliceras för elever i särskola. Det verkar också om att det teoretiska ramverket The Simple View of Reading inte är tillräckligt för att förklara utvecklingen av läsförståelse.

–Det verkar som att vi behöver tänka bredare, och att det kanske inte är så ”simple”, berättar Karin Nilsson.

Ineke Samsons avhandling Stuttering in young females and males lades fram vid Karolinska institutet i december 2022 och undersökte om upplevelsen av stamning och strategier för att hantera stamning skiljer sig åt mellan unga kvinnor och män som stammar.

Ineke Samsons avhandling är den första svenska avhandlingen i logopedi som fokuserar på stamning.

–Resultaten visade att kvinnor som stammar upplever att stamning har en mer negativ inverkan i sociala situationer, och att självförtroendet avseende tal och kommunikation är mer negativt påverkad jämfört med män som stammar, berättar Ineke Samson.

Om kliniskt verksamma logopeder är medvetna om att det finns könsskillnader blir det lättare att identifiera faktorer som verkar påverka just kvinnor som stammar, vilket gör det möjligt att individanpassa behandlingen bättre och att formulera behandlingsmål med större precision.

Läs hela avhandlingarna!

Nilsson, K. (2022). Words Don’t Come Easy: Decoding and Reading Comprehension Difficulties in Adolescents with Intellectual Disability (PhD dissertation, Linköping University Electronic Press).

Samson, I. (2022). Stuttering in young females and males. Diss. Dept of Clinical Science, Intervention and Technology, Division of Speech and Language Pathology, Karolinska Institutet, Stockholm.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.