Ny patientlagen gav inte patienterna mer inflytande

Datum: 16 March, 2017
Övrigt

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2017-03-14:

Patientlagen trädde i kraft den 1 januari 2015 med syftet att stärka och tydliggöra patienternas ställning. Vårdanalys utvärdering som publicerades den 14 mars visar inte på något förbättring sedan lagen infördes och vad gäller tillgänglighet, information och delaktighet pekar patienternas erfarenheter dessvärre på försämringar.

– Vi kan tyvärr konstatera att patientlagen inte haft avsedd effekt. Patienternas möjlighet till delaktighet i beslut som fattas om deras vård har inte stärkts. De stora utmaningar som funnits länge när det gäller till exempel kontinuitet, samordning och bristande information till patienter kvarstår, säger Fredrik Lennartsson, generaldirektör på Vårdanalys.

Vårdanalys konstaterar att vården har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att patientlagen ska få genomslag. Det saknas en tillräckligt stark kultur inom hälso- och sjukvården som verkar för att stärka patientens ställning. Även insatserna från nationell nivå har varit otillräckliga. Det saknas även systematisk tillsyn och uppföljning av lagen och återkoppling om hur väl vårdens aktörer presterar i dessa frågor.

Fredrik Lennartsson:

– En starkare ställning för patienten är inte en “kostnad” utan en del av lösningen på vårdens utmaningar.

Vårdanalys rekommenderar att regering och huvudmän genomför en samlad strategi för att stärka patientens ställning i vården, där patienterna involveras i genomförandet.

Rapport: Lag utan genomslag, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.