Ny forskning om föräldrar till barn med NPF och skolgång

Datum: 20 June, 2021
Kompetensutveckling

I början av juni försvarade Emma Laurin sin avhandling i utbildningssociologi: Barn med diagnoser: mödrars och skolors strategier i Stockholm.

Hur används diagnoser?

Bakgrunden till Laurins studie är att antalet barn och ungdomar som diagnostiseras med ADHD och autismspektrumtillstånd har ökat vilket får konsekvenser inte bara för barnen och deras familjer utan även för skola och samhälle. Ökningen i diagnostisering kan ses som en konsekvens av ökad medicinsk kunskap men det finns också kritik kring medikaliseringen av NPF-tillstånd från dem som anser att diagnoserna handlar om ett sätt för medicinska professioner och läkemedelsföretag att utöva makt och kontroll.

Laurins studie antar ett annat perspektiv där hon analyserar den sociala användningen av diagnoser i skolor i Stockholm och hur mödrar till barn med NPF använder diagnosen för att skapa förståelse och få resurser för sina barn i skolan.

Stort föräldraansvar

Att få en bra skolgång för elever med de aktuella diagnoserna är en utmaning och för skolornas del kan elever med NPF utgöra ett hot mot skolans position i konkurrensen på skolmarknaden. Det är stora skillnader i resurser mellan olika skolor. Dessutom förändras riktlinjerna för elever med diagnoser och/eller i behov av särskilt stöd i rask takt vilket gör det svårt för föräldrarna att överblicka och förbättra sina barns skolsituation. Ett stort ansvar hamnar på mödrarnas axlar, till exempel att hitta andra skolor, att se till att barnen får stöd och inte minst att skapa förståelse för barnet och hens svårigheter i skolan.

Något som var gemensamt för föräldrarna som deltog i studien var att skolan gav mindre stöd till barnen än vad föräldrarna förväntat sig. Diagnosen var ingen garanti för att få stöd.

Socioekonomiska skillnader

Mödrarnas sociala, kulturella och ekonomiska kapital bidrog till att skapa strategier för att stötta barnen i skolgången. Det innebär alltså att barn till resursstarka föräldrar har lättare att få det stöd de behöver, enligt Laurin.

Intervju med Emma Laurin på Skolporten

Laurin, E. (2021). Barn med diagnoser : Mödrars och skolors strategier i Stockholm (PhD dissertation, Acta Universitatis Upsaliensis). Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-439579DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.