Neurorapporten 2021

Datum: 28 May, 2021
Logopedi, Opinionsbildning

Neuro.se, maj 2021

Nu är Neurorapporten 2021 här! Rapporten bygger på tusentals enkätsvar från Neuros medlemmar om deras erfarenheter och behov av neurologisk rehabilitering och om förutsättningarna för funktionsuppehållande träning.

Utöver enkätsvar från medlemmarna bygger rapporten också på regioners egna analyser av huruvida de kan erbjuda rehabilitering enligt nationella riktlinjer och genomgången visar att regionerna sällan kan göra det. Rehabilitering framstår som ett tydligt eftersatt område, jämfört med annan vård och behandling och på många håll behövs fler anställda inom de yrkeskategorier som arbetar med neurologisk rehabilitering.

Brister i sammanhängande teamrehabilitering

Regionerna analyserar eventuella skillnader mellan den vård som erbjuds och den vård som rekommenderas i nationella riktlinjer. Dessa så kallade gapanalyser är viktiga verktyg vid implementeringen av nationella riktlinjer och för att undersöka hur väl riktlinjerna efterlevs.

Merparten av gapanalyserna konstaterar stora brister inom den neurologiska rehabiliteringen. I rapporten konstateras det också att det är svårt att jämföra olika regioner eftersom det varierar hur detaljerade analyserna är. Dessutom är de senast tillgängliga gapanalyserna ofta flera år gamla, vilket är anmärkningsvärt och tyder på att regionerna inte prioriterar neurologisk rehabilitering tillräckligt högt.

“Det måste gå att se om förändringar har genomförts, med vilken effekt
och om förbättringar har skett. Inte minst är det viktigt att identifiera vad som kvarstår att åtgärda.”

Neurorapporten 2021, s 11

Gapanalyserna visar att tillgången till rehabiliteringsinsatser är ojämlik, både på så sätt att det ser olika ut i olika regioner men även inom en och samma region. Tillgången till multiprofessionella team är olika för patienter med olika diagnoser.

Logopeden – en pusselbit i rehabiliteringsteamet

Svenska Logopedförbundets ordförande Kerstin Wiström medverkar i Neurorapporten 2021 (Foto: Maria Olsson).

Logopeder har fått ett eget kapitel i årets neurorapport. Det konstateras att det råder brist på logopeder, framför allt vid vård av strokepatienter, och att logopeder behöver ingå i fler multi-professionella rehabiliteringsteam.

Trots att kommunikations-partnerträning för närstående till personer med afasi är del av Socialstyrelsens riktlinjer för vård vid stroke får mycket få personer tillgång till den insatsen.

För att träning och uppföljning vid sväljsvårigheter ska fungera, både för personer som bor hemma och för dem som bor på särskilda boenden, behövs logopeder i alla delar av vårdkedjan. Idag saknas det logoped i primärvård och kommunal omsorg i stora delar av landet.

I rapporten poängteras att både det närmaste nätverket kring personen i behov av neurologisk rehabilitering och vårdpersonal behöver kompetens om språk och kommunikation samt om sväljsvårigheter. Logopeden har också en viktig roll när det gäller att anpassa kommunikationen så att patienten själv förstår och kan uttrycka sina behov och prioriteringar i rehabiliteringsprocessen.


“En av vårdens stora utmaningar är att informera patienter i syfte att göra dem tryggare, men också för att de ska kunna förstå och därmed vara delaktiga. Det gäller exempelvis i samband med utformning av rehabiliteringsplaner där delaktighet är en förutsättning för
personcentrerad vård.”

Neurorapporten 2021, s 31

Logopeder saknas i många delar av vårdkedjan och tillgången till logoped är ojämlik ur ett nationellt perspektiv vilket leder till bristande insatser kring de två grundläggande områdena kommunikation och sväljning.

“Konsekvensen blir att vardagsnära rehabiliterande insatser som främjar hälsa, delaktighet och livskvalitet inte erbjuds kring två av våra mest grundläggande mänskliga områden – kommunikation och sväljning.”

Neurorapporten 2021, s 31

Brister gällande rehabiliteringsplaner

Alltför få har en individuell rehabiliteringsplan och uppföljningen av rehabiliteringsplaner och rehabiliteringsbehov behöver förbättras.


Uppdämt behov som följd av pandemin

I och med det uppdämda och ökade behovet av rehabilitering som en konsekvens av covid-19-pandemin behöver de medels om tillsätts för att beta av vårdskulden användas klokt. Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbete måste prioriteras, vilket är avgörande för personers självständighet och livskvalitet.

Neuro är en oberoende organisation specialiserad på neurologi som finns för
att ge sina medlemmar information, stöd och en framtidstro. Organisationens mål är att personer som lever med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter,rättigheter och skyldigheter som alla andra
.

Ladda ned hela Neurorapporten 2021

Läs också:

Logopeder behövs i covid-rehabilitering


Signe Tonér, tidningen Logopeden/logopeden.se

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.