Milstolpar i språkutvecklingen

Datum: 25 October, 2021
Kompetensutveckling, Logopedi

I fjol publicerades en artikel om forskningsbaserade, tydliga och distinkta milstolpar i språkutvecklingen för barn i förskoleåldern.

Hållpunkter från 1 till 6 års ålder

Men har vi inte redan kännedom om vad man kan förvänta sig av barn i olika åldrar? Jo, i viss mån, exempelvis att man kan förvänta sig att en tvååring kan använda tvåordsyttranden. Men hittills har det saknats kunskap om vilka milstolpar som på bästa sätt återspeglar språkutvecklingen upp till 6 års ålder. Dessutom har det inte varit klarlagt om observerbara milstolpar inom tal, språk och kommunikation reflekterar samma underliggande konstrukt, det vill säga just språkutvecklingen.

Universell ordning?

Eftersom det finns stor variation i den typiska språkutvecklingen är det svårt att beskriva någon slags genomsnittsutveckling som är applicerbar på alla barn. Däremot är det teoretiskt möjligt att identifiera milstolpar eller utvecklingssteg som kommer i samma ordning för alla barn i ett givet språk. Sådana milstolpar skulle kunna underlätta både för föräldrar och professionella, exempelvis inom barnhälsovård och förskola/skola att följa barns språkutveckling på ett bättre sätt.

Språkutveckling och bakgrundsinformation

Margot Visser-Bochane med kollegor samlade in data från nära 1400 föräldrar till barn i åldrarna 1-6 år i Nederländerna. Föräldrarna fick rapportera milstolpar i sina barns språkutveckling i ett utförligt frågeformulär utformat av artikelförfattarna och baserat på kliniska tecken och befintliga språkscreeningar. Frågeformuläret fanns i olika versioner beroende på barnets ålder. Forskarna tog också reda på bakgrundsinformation om barnet och familjen i form av exempelvis barnens födelsevikt, detaljer kring graviditeten, språksituationen i hemmet, moderns utbildningsnivå eftersom sådana faktorer visat sig hänga samman med språkutvecklingen.

Olika undergrupper av urvalet medverkade i olika steg av arbetet för att utkristallisera milstolparna. I första ledet visade det sig till exempel att vissa frågor rörde förmågor som samtliga barn klarade vid ett års ålder och att vissa frågor i stort sett rörde samma förmåga, vilket gjorde att frågor kunde strykas i nästa skede av studien. I nästa led tittade man bland annat på om frågorna var tydliga och förståeliga för respondenterna. Författarna applicerade sen så kallad Mokkenanalys, vilket är en ickeparametrisk metod som kan användas för att bedöma om items eller frågor som är hierarkiskt ordnade återspeglar ökad svårighetsgrad samt om de mäter samma underliggande koncept eller konstrukt.

26 milstolpar

Man kokade ner de ursprungliga 75 frågorna till 26 distinkta milstolpar som gällde ordförråd, grammatik och kommunikation. Det var alltså inga milstolpar som rörde tal/uttal, vilket stämmer med den konceptuella idéen att språk respektive tal är två olika dimensioner (se exempelvis konsensusdiskussionerna om språkstörning/DLD som konstaterade att enbart talavvikelser inte klassificeras som DLD, men att sådana svårigheter kan samförekomma med DLD, dvs både SSD och DLD).

Visser-Bochane föreslår att de 26 identifierade milstolparna skulle kunna användas för att övervaka språkutvecklingen hos barn i åldrarna 1-6 år även i andra germanska språk.

Analysen visar också att de 26 utvecklingsstegen verkar komma i en viss specifik ordning, vilket också stämmer överens med det vi redan vet om språkutveckling, som exempelvis att förståelse ofta föregår produktion. Författarna föreslår att skalan rimligen borde kunna vara användbar i andra germanska språk men att fortsatt forskning behövs för att validera skalan för andra språk.

Författarnas övergripande slutsats blir att de 26 milstolparna kan användas som utgångspunkt för att följa och övervaka barns språkutveckling över hela åldersspannet från 1 till 6 år. Instrumentet behöver valideras och det behöver undersökas närmare hur formuläret skulle kunna komma till nytta i praktiken.

Visser-Bochane, M. I., Reijneveld, S. A., Krijnen, W. P., van der Schans, C. P., & Luinge, M. R. (2020). Identifying Milestones in Language Development for Young Children Ages 1 to 6 Years. Academic Pediatrics, 20(3), 421–429. https://doi.org/10.1016/j.acap.2019.07.003

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.