Metaanalys om semi-occluded vocal tract exercises

Datum: 4 July, 2024
Kompetensutveckling, Logopedi

Journal of Voice 2024:

Vad är semi-occluded vocal tract exercises?

Så kallade semi-occluded vocal tract exercises (hädanefter SOVTEs) har använts av sångare och andra professionella röstanvändare under lång tid och är också ett vanligt inslag i logopedisk röstbehandling, främst i form av rörfonation. SOVTEs är ett övergripande begrepp för röstövningar där man skapar förträngningar i talröret. Det kan vara i form av läpp- och tungvibrationer eller genom någon form av rörfonation. Tanken bakom SOVTEs är att bidra till minskad spänning, förbättra andningsmönster och att få mer effektiv fonation. Det beskrivs ibland som en slags styrketräning för rösten.

SOVTEs promote variations in the chordal vibratory patterns by decreasing muscular efforts and ensuring vocal economy.

(paraphrased; Titze & Laukkanen, 2007)

Tidigare studier visar att SOVTEs verkar leda till förbättrad röstkvalitet vid perceptuell bedömning och en del mätbara akustiska förbättringar direkt efter att man genomfört övningarna.

Systematisk översikt och metaanalys

Författarna genomförde en systematisk litteraturöversikt och en metaanalys enligt PRISMA-riktlinjerna. Urvalet av studier gjordes under 2020. Det man undersökte var hur effektivt SOVTEs är med avseende på akustiska, perceptuella och aerodynamiska parametrar vid dysfoni samt dess effekt på självupplevda röstbesvär.

Åtta studier, 233 deltagare

Totalt inkluderades åtta studier i den systematiska litteraturöversikten, varav en dock inte platsade i metaanalysen. Man valde att inkludera randomiserade kontrollerade studier (RCT), men även kvasiexperimentella studier och pilotstudier. Totalt ingick 233 patienter. Samtliga var över 18 år och hade antingen funktionell eller organisk dysfoni (till följd av t ex knutor eller polyper på stämläpparna). Patienter med psykogen eller neurogen dysfoni, psykiatrisk diagnos eller intellektuell funktionsnedsättning ingick inte. Även patienter med huvud-hals-cancer exkluderades.

Det var sex av studierna som undersökte en intervention baserad på en eller flera SOVTEs medan två studier undersökte en intervention där SOVTEs kombinerades med ett rösthygieniskt program. Det var stor variation i de ingående studierna vilka typer av SOVTEs som undersöktes och även kring omfattningen på behandlingen. I kontrollgrupperna fick deltagarna andra typer av röstövningar, rösthygieniska råd eller placebobehandling.

Sju av studierna använde akustiska mått för att bedöma resultatet av SOVTEs. Fyra studier tittade på perceptuella mått. Flera av studierna lät också patienterna skatta sin röst före och efter behandling samt ge sin uppfattning om behandlingen.

Pozzali med kollegor beräknade Hedges g (standardized mean difference) med hjälp av en random effects model. På så sätt kan man jämföra och sammanställa resultat från studier med olika typer av utfallsmått. Man undersökte också evidensnivån med hjälp av GRADE, där man graderar evidensnivån baserat på bland annat inkonsekvens, precisionsnivå och publikationsbias.

Resultat

De akustiska parametrar som analyserades var grundtonsfrekvens, jitter och shimmer. För grundtonsfrekvens var effekten av SOVTEs signifikant jämfört med kontrollinterventioner. För jitter respektive shimmer fanns ingen signifikant effekt av SOVTEs. Evidensnivån enligt GRADE bedömdes för alla tre akustiska mått som mycket låg.

Vad gällde perceptuell röstbedömning var resultaten från de olika studierna motsägelsefulla. Det var dessutom bara tre studier som hade inkluderat perceptuella mått. Endast en studie visade signifikant förbättrade självskattningar efter SOVTEs-behandling, medan övriga studier visade (icke-signifikanta) förbättringar i kontrollgrupper.

Resultaten vad gäller självskattade röstbesvär var även de motsägelsefulla och ger inget stöd för att SOVTEs skulle vara bättre än annan behandling.

Många metodologiska utmaningar

Sammanfattningsvis indikerar metaanalysen att det i dagsläget inte finns stöd för att SOVTEs skulle vara påtagligt mer effektivt än annan behandling, även om man kan skönja en positiv trend för grundtonsfrekvens. Det är svårt att utifrån befintligt forskningsläge uttala sig om vilken typ av SOVTES som eventuellt har bättre effekt än andra eller om hur långvarig och intensiv träningen behöver vara. Dessutom saknas långtidsuppföljningar.

Författarna diskuterar bland annat problemen som följer av att både organiska och funktionella röststörningar ingick i underlaget. Precis om man hade trott, visade översikten att SOVTEs verkar ha bäst effekt vid renodlad funktionell dysfoni, men det behöver undersökas på ett mer rigoröst sätt.

Pozzali med kollegor rekommenderar att man i framtiden genomföra randomiserade kontrollerade studier av hög kvalitet där man gör tillräckligt stora urval av patienter med samma typ av röstbesvär och där man specificerar vilken intervention som ges i kontrollgrupperna. Det behövs för att nå högre evidensnivåer och för att kunna formulera väl underbyggda kliniska riktlinjer gällande användning av SOVTEs vid dysfoni.   

Signe Tonér

Läs hela artikeln!

Pozzali, I., Pizzorni, N., Ruggeri, A., Schindler, A., & Farra, F. D. (2024). Effectiveness of Semi-Occluded Vocal Tract Exercises (SOVTEs) in Patients with Dysphonia: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Voice, 38(1), 245.e17-245.e35. https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2021.06.009

Läs också:

Sånglogopeden: Vi måste prata om rörfonation

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.