Mer kunskap om barn och elever med funktionsnedsättning

Datum: 17 November, 2022
Fackligt, Logopedi, Opinionsbildning

Regeringen.se 2022-06-09; Logopedförbundet 2022-10-31:

I somras beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare som får i uppgift att analysera och föreslå hur kunskapen kan öka om barn och elever med funktionsnedsättning i skolväsendet.

Ny utredning

I kommittédirektivet står att utredaren bland annat ska analysera och föreslå vilka typer av uppgifter som bör samlas in för uppföljning av barn och elever med funktionsnedsättning i skolväsendet, analysera och föreslå hur uppgifter om exkluderade elever kan särredovisas i Pisaundersökningen, göra en integritetsanalys och lämna nödvändiga författningsförslag. Uppdraget ska slutredovisas i september 2023.

Bakgrund

I dagsläget är det svårt att få en nationell överblick när det gäller uppgifter om barn och elever med funktionsnedsättningar i skolväsendet, vilket leder till att uppföljningsmöjligheterna är begränsade. En sådan uppföljning skulle exempelvis kunna handla om att utvärdera om de insatser som görs inom skolväsendet har avsedd effekt. Behovet att att kunna följa upp hur det går för barn och elever med funktionsnedsättning i skolan har också påtalats av Specialpedagogiska skolmyndigheten och Myndigheten för delaktighet. FN har påtalat att statistik behövs för att Sverige ska kunna rapportera sina åtaganden enligt internationella konventioner, till exempel FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

I kommittédirektivet betonas att en funktionsnedsättning inte per automatik behöver betyda skolsvårigheter eller svårigheter med måluppfyllelse, men att tidigare utredningar indikerar att vissa elever med funktionsnedsättning kan löpa större risk att inte nå målen i skolan jämfört med andra elever. Dessutom är elever med funktionsnedsättning i högre grad utsatta för mobbning, de skattar sin hälsa sämre och har psykisk ohälsa och stressrelaterade symtom i större utsträckning än elever utan funktionsnedsättning. Vikten av att undersöka könsskillnader understryks också.

Logopedförbundets synpunkter

Logopedförbundet har haft möjlighet att komma med synpunkter redan i ett tidigt skede av utredningen och påminner om funktionsnedsättningar och tillstånd som behöver inkluderas i utredningen. Språkstörning, dyslexi och dyskalkyli kanske har en mer given plats i skolsammanhang men förbundet trycker på vikten av att inte glömma exempelvis taldyspraxi, stamning, selektiv mutism, hörselnedsättning och ätsvårigheter.

porträtt Kerstin Wiström
Svenska Logopedförbundets ordförande Kerstin Wiström (Foto: Maria Olsson)

Förbundet poängterar också att språkstörning/DLD är en vanlig funktionsnedsättning som kan ha stora konsekvenser både på måluppfyllelse och psykisk hälsa och som dessutom ofta samförekommer med andra tillstånd.

Logopedförbundet rekommenderar även utredaren att på nationell nivå kartlägga tillgången till logoped i skola och elevhälsa, som i dagsläget är långt ifrån likvärdig.

Dessutom poängterar Logopedförbundet vikten av att involvera barnen och eleverna i utredningen, exempelvis hur de uppfattar stödinsatser, deras erfarenheter av eventuell mobbning och så vidare.

Läs mer!

Kommittédirektiv

Logopedförbundets synpunkterDELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.