Med tillit växer handlingsutrymmet

Datum: 25 June, 2018
Övrigt

DN ;  Tillitsdelegationen:

Den 14 juni presenterades Tillitsdelegationens slutbetänkande Med tillit växer handlingsutrymmet – Tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn” (SOU 2018:47). Tillitsdelegationen har under två år haft i uppdrag att utveckla styrning och kvalitet i välfärdstjänster. Avgränsningen för utredningen har varit hälso- och sjukvård, skola och omsorg med utgångspunkt i det goda mötet mellan medborgare och medarbetare.

En viktig slutsats är att en utveckling mot mer tillit är helt nödvändig i dagens kunskapssamhälle. Både brukare och medarbetare ska kunna förvänta sig att få använda sin kunskap och erfarenhet för att gemensamt hitta lösningar, något som står i skarp kontrast till den ökade detaljstyrning och administration som vuxit fram under senare år (New Public Management). Delegationen menar att styrning via ekonomi, mål och resultat bör bli mindre detaljerade och mer möjliggörande.

Några av förslagen i betänkandet:

  • Möjliggör kunskapsutveckling, kollegialt lärande och nära samverkan mellan välfärdssektorn och forskarsamhället
  • Ökad satsning på verksamhetsnära forskning inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg
  • Medarbetare och chefer bör ges ökade möjligheter att testa nya arbetssätt över organisations- och professionsgränser
  • Mål- och resultatstyrning ska i högre grad utformas i samråd med professionerna.

 

 

 

 

 

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.