Logopedförbundet: satsa på en hållbar lösning istället för ett tillfälligt vårdval i Region Skåne!

Datum: 27 September, 2023
Fackligt, Logopedi, Opinionsbildning

Sydsvenska Dagbladet 2023-09-27:

Idag kan skånska barn få vänta ett år på utredning av logoped. Varför förkastar då Region Skåne välgrundade åtgärdsförslag? Det undrar Logopedförbundets ordförande Kerstin Wiström i en debattartikel i Sydsvenskan.

Ohållbar situation i Skåne

Bakgrunden till debattinlägget är Region Skånes förslag på ett tillfälligt vårdval inom logopedi, regionens lösning på en ohållbar situation med extrema väntetider för utredning av barn med misstänkt dyslexi och språkstörning. Region Skåne har utrett frågan i flera omgångar och 2021 presenterades ett åtgärdsförslag som bland annat omfattade att anställa fler logopeder, se över produktionsplaneringen och minska den administrativa bördan som tar tid från patientarbetet. 

Tillfälligt vårdval

Nu kommer istället en ny utredning som istället för att utvärdera effekter av pågående förändringsarbete föreslår att skapa ett tillfälligt vårdval för logopedin i Skåne. Vårdval för logopedi existerar endast i Region Stockholm, där lösningen på det markant ökade inflödet har lett till för låga ersättningsnivåer och mycket höga produktionskrav, något som leder till en klart försämrad arbetsmiljö och att flera logopeder överväger att lämna yrket. Dessutom har regionen fått stänga mottagningar i socioekonomiskt utsatta områden eftersom de inte är “lönsamma”. Även Region Stockholm har nu växande köer till ett första logopedbesök. 

Logopedförbundets ordförande Kerstin Wiström vill se en hållbar satsning på att minska köerna till logoped i Skåne i samråd med professionen.

Kerstin Wiström: 

“Regionpolitikerna i Skåne visar att de är beredda att satsa medel för att lösa en situation som rått alldeles för länge. Det är bra. Ta de pengarna och gör en seriös satsning på det som professionen faktiskt behöver för att kunna ge sina patienter en god och nära vård.”

Läs hela debattinlägget!

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

User avatar
6 månader sedan
Enligt en artikel i Kristianstadsbladet 4 oktober skulle ett tillfälligt vårdval inom logopedi för barn och unga i Region Skåne kunna vara igång vid slutet av 2024. Fokus för det tillfälliga vårdvalet ska vara utredning av dyslexi och dyskalkyli samt utredning och insatser kopplade till språkstörning för barn upp till 18 år. Både professionen och flera verksamheter är kritiska till förslaget. Istället föreslår man en riktad upphandling eller ökade resurser till den ordinarie verksamheten, exempelvis att inrätta fler logopedtjänster så att Skåne kommer upp i nivå med andra regioner (Skåne ligger under rikssnittet vad gäller logopedbemanning, Socialstyrelsen 2023) https://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/5-400-barn-i-ko-till-logoped-nu-infors-fritt-vardval-satter-dem-forst/
User avatar
6 månader sedan
Vänsterpartiet i Region Skåne kritiserar också det tillfälliga vårdvalet för logopedi för barn och unga under 18 år. Det slutgiltiga beslutet om vårdval för logopedi i Skåne fattas av regionfullmäktige. . "Vi skapar inte fler logopeder genom ett vårdval", säger Peter Ahlbom, Vänsterpartiets representant i hälso- och sjukvårdsnämnden. I andra vårdval har privata företag valt att etablera sig där det finns vinst att göra och inte där behoven är som störst. Ahlbom: - Regionen har ansvar för att vården ska fungera, och det behövs bättre samverkan mellan regionen och kommunerna, menar han.
Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.