Logopeder behövs inom barn- och ungdomspsykiatri

Datum: 12 September, 2021
Fackligt, Logopedi, Opinionsbildning

BUP.se; Expressen 2021-09-05; SLL.se; Svenska Logopedförbundet 2021-09-10:

Se till att inkludera logopedisk kompetens genom att anställa logopeder till BUP-mottagningar och neuropsykiatriska team i samband med en aktuell omorganisation i Region Stockholm. Det föreslår en rad undertecknare, däribland Logopedförbundet Stockholms län, i en skrivelse till berörda chefer, tjänstemän och politiker.

Bakgrund

BUP Stockholm

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) i Stockholm är en specialistverksamhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde som är en del av Region Stockholm. BUP har lokala mottagningar i hela länet. Dessutom finns tre privatdrivna öppenvårdsmottagningar samt BUP Norrtälje som organiseras av Tiohundra.

Stora förändringar

Helt nyligen klubbade den blågröna majoriteten i Region Stockholm igenom en ny geografisk områdesindelning av BUP som bland annat motiveras med att varje barn ska möta färre aktörer och att tillgängligheten för de svårast sjuka ska öka. Omorganiseringen kan även innebära en minskning med sju BUP-mottagningar i regionen och att upphandlad barn- och ungdomspsykiatri i privat regi ökar.

Förslag på områdesindelning av BUP-mottagningar i Region Stockholm (Bild: HSN: 2021-1132)

En annan viktig förändring är att husläkarmottagningarna ska avlasta BUP med barn som har lättare till måttlig psykisk ohälsa, vilket innebär krav på mer kompetens och på teambaserat arbete. Detta ska ske senast från och med den 1 december i år.

Adhd ska utredas på BUP

I våras beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden dessutom att avveckla de barn- och ungdomsmedicinska mottagningarnas tilläggsuppdrag avseende adhd-utredningar. Istället kommer BUP att successivt få ansvar för en mer sammanhållen vårdkedja för barn med såväl autismspektrumtillstånd som adhd.

Risk för bristande kontinuitet

Enligt Expressen är anställda på BUP less på ännu en omorganisation och det finns redan i nuläget problem med kontinuitet bland personalen, som nu fruktar att det blir längre restider för patienterna och sämre lokalkännedom bland personalen, exempelvis vad gäller samarbete med skola, förskola och socialtjänst. Även Riskförbundet Attention är kritiskt mot omorganisationen.

Logopeder i neuropsykiatriska team?

I dag finns det inom Region Stockholm utredningsteam med logopeder i det så kallade KNUT-teamet på Karolinska Universitetssjukhuset samt NU-teamet på Södersjukhuset. I ytterligare ett utredningsteam samarbetar logoped med läkare och psykologer på en gemensam mottagning. I övriga neuropsykiatriska utredningsteam i Region Stockholm remitteras patient till logoped i primärvården (Vårdval Logopedi) om/när behov identifieras. Kompetensen om funktionsnedsättningar inom det logopediska området verkar variera mellan olika neuropsykiatriska mottagningar.

En omvärldsspaning av Logopedförbundet Stockholms län avslöjar att det finns logopeder anställda inom eller knutna till BUP bland annat i Västra Götalandsregionen, Kronoberg och Region Värmland samt att exempelvis Region Uppsala, Västmanland och Västerbotten har multiprofessionella utredningsteam där logopeder ingår.

Inkludera logopedisk kompetens!

I en skrivelse till berörda chefer, tjänstemän och politiker betonas logopeders unika kompetens inom avvikande tal-, språk- och kommunikationsutveckling, läs- och skrivutveckling samt ät- och sväljförmåga.  Skrivelsen är undertecknad av ett stort antal logopeder, psykologer och läkare verksamma i olika vårdinstanser i Region Stockholm. De flesta av dem arbetar eller har arbetat i just multiprofessionella neuropsykiatriska team inom regionen och ser stora fördelar med ett sådant arbetssätt, bland annat vad gäller patientsäkerhet och kostnadseffektivitet.

Teamutredningar med läkare, psykologer och logopeder innebär bland annat bättre patientsäkerhet och ökad kostnadseffektivitet.

“Det finns många exempel där olika tillstånd överlappar varandra och där läkarens, psykologens och logopedens kompetens kompletterar varandra väl, vilket gör att teamen efter avslutad utredning kan ge familj och skola kvalificerade rekommendationer.”

Man betonar att det snarare är regel än undantag att neuropsykiatriska diagnoser dels överlappar med varandra, dels överlappar med logopediska diagnoser som språkstörning och dyslexi. Man lyfter också logopedens kompetens inom bland annat Arfid/Pediatric Feeding Disorder (PFD), selektiv mutism, dysfagi och stamning

Skribenterna poängterar också vikten av multiprofessionella team och skriver bland annat: “Det finns många exempel där olika tillstånd överlappar varandra och där läkarens, psykologens och logopedens kompetens kompletterar varandra väl, vilket gör att teamen efter avslutad utredning kan ge familj och skola kvalificerade rekommendationer.”

Hela skrivelsen finns på Svenska Logopedförbundets hemsida

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.