Logopedens roll i skolan 5

Datum: 5 November, 2017
Logopedi, Opinionsbildning

Tidningen Specialpedagogik gav hösten 2017 ut ett nummer med temat ”Vem platsar i teamet?”  – ska skolan bevaka sitt revir eller släppa in fler i samarbetet, till exempel logopeder?

Svaret på frågan ligger i den egna rubriken – teamet. Tanken med ett team är att representanter för olika professioner, med olika kunskap och infallsvinklar tittar på samma problem och tillför sitt perspektiv. Ska insatser bli relevanta måste de ges där individen befinner sig. Elever finns i skolan. Det är där utredningar, anpassningar, alternativa och kompletterande insatser och lösningar måste göras. Inte en gång efter en enstaka utredning, utan kontinuerligt och i dialog. Det handlar om att anpassa miljöer, lärmaterial och bemötande. Det handlar mer sällan för den logoped som finns i elevhälsan om individuella insatser direkt till eleven. Arbetet sker tillsammans med den pedagogiska personalen och handlar om deras sätt att bemöta, kommunicera och stödja språket, t ex genom visuellt stöd, i mötet med eleverna.

Logopedens roll i elevhälsoteamet

Elevhälsans uppdrag är stort och brett. Det ska vara både förebyggande och åtgärdande. Det ska ske på flera nivåer – organisation, grupp och individ. För oss logopeder är det självklart att vi kan bidra på alla dessa nivåer. Vår kompetens har en direkt koppling till mål och kunskapskrav i skolan. Det krävs inte en grav generell språkstörning för att skolan ska bli en språklig utmaning. Barn i språklig sårbarhet är en mycket större grupp än de barn som har en språkstörning. Logopeden behöver finnas i elevhälsan för arbete på alla nivåer. Svenska Logopedförbundet vill att logopeden blir en ordinarie profession i elevhälsan för att vi ser att vi logopeder har kunskap och kompetens att bidra med både till elever och pedagoger.  Vi ser att när kompetensen finns på plats i skolan fördjupas och förbättras samarbetet mellan logopeden och den pedagogiska personalen. Insatser och rekommendationer blir förankrade i skolans styrdokument och i skolans verklighet. Logopeder i elevhälsan handlar inte om att konkurrera ut eller ersätta specialpedagoger. Det handlar om att komplettera.

Vad innebär legitimationen?

Diskussionen kring utbyggnad av elevhälsan råkar just nu sammanfalla med en skriande brist på specialpedagoger. Rektorerna sneglar på närliggande professioner för att fylla de tomma tjänsterna. Logopeder är en sådan grupp och många tjänster utannonseras som specialpedagog-/logopedtjänster. Problemet är att en specialpedagogtjänst kräver lärarlegitimation för tillsvidareanställning. En logoped istället för en specialpedagog kan bli en realitet när specialpedagog saknas, men det optimala är specialpedagog och logoped. När logopeder anställs i skolan ska de anställas på logopedtjänster. Det är viktigt att huvudmännen förstår och tar hänsyn till skillnaden. Skolhuvudmännens kunskap kring och förståelse för de skyldigheter som följer med logopedlegitimationen är också viktigt. Det var en av anledningarna till att vi tog fram broschyren Juridik för logopeder.

Skollogopeder: en växande grupp

Under de senaste åren har antalet logopeder inom skola och elevhälsa ökat drastiskt. Cirka var femte kommun i landet hade 2015 en eller flera logopeder anställda i elevhälsan och vi vet att det finns fler anställda på andra kommunala tjänster med koppling till skolan. Kommuner som anställt en logoped anställer ofta inom kort fler. Skolhuvudmän och pedagogisk personal som arbetar tillsammans med logopeder förstår vad vi kan bidra med och varför vi behövs inom skolan och vi har kommit för att stanna!

Ulrika Guldstrand, ordförande i Svenska Logopedförbundet

Skribent: Ulrika Guldstrand

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.