LENA ger information om små barns språkmiljö

Datum: 10 May, 2017
Kompetensutveckling, Logopedi

Language Environment Analysis (LENA) användes i en nylig studie av Jill Gilkerson och kollegor. Enkelt uttryckt kan LENA beskrivas som en stegräknare för ord.

Typiskt utvecklade barn i åldrarna 2- 48 månader använde LENA-systemet vid månadsvisa heldagsinspelningar i barnens vardagsmiljö över en längre tidsperiod. Med hjälp av LENAs automatiska analysprogram fick man underlag för att beskriva föräldra-barn-interaktionen, vuxnas ordanvändning och hur aktiva barnen var verbalt.

Som förväntat ökade barnens vokalisation och turtagande med ålder. Barn från svagare socioekonomisk bakgrund producerade färre vokalisationer, deltog i färre interaktioner och exponerades för färre ord från vuxna jämfört med jämnåriga barn från familjer med högre socioekonomisk status. Variationen inom respektive grupp var dock hög.

Artikelförfattarna menar att resultaten ger nya insikter i hur barns tidiga språkmiljö ser ut och menar också att det finns kliniska implikationer vad gäller att identifiera barn som är i riskzonen för att vistas i torftiga språkmiljöer.

I Sverige pågår bland annat en LENA-studie där deltagarna är barn med hörselnedsättning och det har även skrivits D-uppsatser i logopedi där man använt LENA.

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.