Lästips: huvud-halscancer

Datum: 18 November, 2020
Kompetensutveckling, Logopedi

Logopeden.se 2020-11-18, Nationellt vårdprogram huvud-halscancer:

Logopeder utreder och behandlar svårigheter med kommunikation, språk, tal, läsning, skrivning, matematik, röst, munmotorik samt ät- och sväljförmåga. Röst, tal samt ät- och sväljförmåga är områden som påverkas hos patienter med huvud-halscancer.

Bedömning av patienter med huvud-halscancer sker på universitetssjukhusen medan fortsatt rehabilitering kan ske på patientens hemortssjukhus. Logopeden undersöker oralmotorik, artikulation och röst samt sväljförmåga och målet med behandlingen är att optimera patientens sväljfunktion och att träna upp sväljningen på längre sikt. Vid behov görs instrumentell bedömning av sväljsvårigheterna, antingen så kallad fiberendoskopisk undersökning av sväljningen (FUS) eller terapeutisk sväljröntgen (TVSS).

Sväljförmåga

Sväljsvårigheter, dysfagi, kan behandlas utifrån olika strategier:

  • kompensatorisk behandling, exempelvis anpassad konsistens på mat och dryck
  • kirurgisk behandling
  • rehabiliterande behandling, med målet att göra sväljningen mer effektiv genom att optimera sväljningsmuskulaturens funktion

Röst och tal

Rösten och talförmågan hos patienter med huvud-halscancer kan orsakas av tumören eller vara en konsekvens av kirurgisk behandling. Det är viktigt att patienterna och deras närstående får information och kontakt med logoped innan operation som riskerar att negativt påverka röst och/eller tal. Logopeden bör även bedöma munmotorik och sensorik, spela in och bedöma röst, artikulation, talförståelighet innan operationen och patienten bör få göra någon form av skattning av röst- och talfunktionen. Man bör även översiktligt bedöma patientens förmåga att kunna använda alternativa kommunikationssätt. En ny bedömning sker vanligen 2-4 veckor efter operationen. Behandling av röst- och talsvårigheter kan vara kompenserande eller rehabiliterande. Patienter som är laryngektomerade behöver erbjudas särskild rehabilitering.

Lästips för logopeder som möter patienter med huvud-halscancer

Vi har sammanställt några lästips för logopeder som arbetar med patienter med huvud-halscancer. Fyll gärna på via kommentarsfältet!

Nationellt vårdprogram huvud-halscancer

Det nationella vårdprogrammet för huvud-halscancer finns på Logopedförbundets hemsida.

Bok om dysfagi vid huvud-halscancer

Praktverket Dysphagia Management in Head and Neck Cancers: A Manual and Atlas (2018) berör specifikt sväljsvårigheter vid huvud-halscancer och innehåller både grundläggande anatomi och fysiologi relaterat till sväljförmåga, avsnitt som detaljerat beskriver omhändertagandet av patienter med dysfagi utifrån tumörlokalisation samt kapitel om behandlingsmetoder, nutritionsbehandling och om de specifika svårigheter som möter patienter med trakeostomi. Boken, som finns i elektronisk form, innehåller även videofilmer och riktar sig inte bara till logopeder utan även till läkare och annan vårdpersonal som möter patientgruppen.

Krishnakumar, T., Menon, J. R.., & Iyer, S. (Eds.). (2018) Dysphagia Management in Head and Neck Cancers: A Manual and Atlas [Elektronisk resurs]. Springer.


Svensk avhandling

2017 kom avhandlingen The Pharyngoesophageal Segment in Dysphagia and Tracheosophageal Speech av Beatriz Arenaz Búa. Syftet med avhandlingen var att studera det faryngoesofageala segmentets funktion och anatomi i samband med dysfagi och röstproduktion efter laryngektomi. Det faryngoesofageala segmentet (PES) är placerat mellan svalget och matstrupen och består av muskler från nedre delen av svalget och övre delen av matstrupen. Försämrad PES-funktion har stor betydelse för sväljfrmågan och hos patienter där struphuvudet avlägsnats (laryngektomi) har PES även en viktig roll för röstproduktionen. Arenaz Búa har bland annat översatt och validerat Sydney Swallow Questionnaire till svenska förhållanden och undersökt förekomsten av sväljnings- och röstproblem hos laryngektomerade patienter, där det visde sig att 89 % av patienterna som genomgått total laryngektomi upplevde sväljningsproblem och 66 % upplevde ett måttligt till svårt rösthandikapp, skattat med Rösthandikappindex (RHI).

(Bild: pxhere.com)

Arenaz Búa, B. (2017). The pharyngoesophageal segment in dysphagia and tracheosophageal speech [Elektronisk resurs]. Diss. Lund: Lunds universitet.


Riktlinjer i samband med covid

I samband med covic-19.pandemin har det amerikanska logoped- och audionomförbundet ASHA sammanställt generella riktlinjer bland annat för rutiner kring patienter med laryngektomi. I rekommendationerna betonas vikten av att hitta en balans mellan patienternas behov och en säker arbetsmiljö. Eftersom evidensläget när det gäller coronaviruset är så pass oklart är det viktigt att hela tiden hålla sig uppdaterad med nya rön kombinerat med kunskap om den egna verksamheten och klinisk bedömning.

Signe Tonér

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.