Koppling sömn-språkutveckling hos barn med utvecklingsavvikelser

Datum: 15 December, 2020
Kompetensutveckling

I en studie som publicerades i början av året undersökte man eventuella kopplingar mellan sömnsvårigheter och avvikande språkutveckling hos barn med Downs syndrom, fragilt X-syndrom och Williams syndrom (D’Souza et al., 2020).

Känd koppling mellan sömn och språkutveckling

Bild: Pickpik.com)

Sömn påverkar en rad fysiologiska och kognitiva processer, däribland språkutveckling. Studier av barn med typisk utveckling har bland annat visat att 15 månader unga barn som sov i samband med att de exponerades för ett artificiellt språk kunde minnas språkets grammatiska struktur medan barn som inte fick den där tuppluren inte heller mindes det artificiella språkets grammatiska mönster. Treåringar som fick vila efter att ha lyssnat på sagor mindes fler nya ord både efter några timmar, ett dygn och efter en vecka jämfört med kontrollgruppen som inte fick vila efter sagostunden.

Bristande kunskap om sömn hos barn med utvecklingsavvikelser

Ungdomar och vuxna med neurologiska utvecklingsavvikelser har ofta sömnproblem. Små barn med kända genetiska utvecklingsavvikelser har ofta språkliga svårigheter och D’Souza med kollegor frågade sig om de språkliga svårigheterna direkt hänger ihop med genetisk programmering eller om svårigheterna är ett indirekt resultat av interaktioner mellan flera faktorer på olika nivåer. Om det sistnämnda är fallet finns det också fler möjligheter att påverka språkutvecklingen i positiv riktning genom tidiga insatser.

Sömndagbok och skattning av ordförråd

I studien deltog sammanlagt 75 barn i åldrarna 1-4 år med något av de tre syndromen samt 37 barn med typisk utveckling. Forskarnas hypotes var att sömnen är störd och att sömn korrelerar med språkutveckling hos små barn med neurologiska utvecklingsavvikelser.

Barnens sömn undersöktes genom att föräldrarna använde en specifik sömndagbok under en 10-dagarsperiod. Barnens receptiva och expressiva ordförråd bedömdes också via en föräldraskattning, Oxford CDI.

Större studier behövs

Barnen med utvecklingsavvikelser visade sig ha sömnsvårigheter. Man hittade också en korrelation mellan sömn och receptivt ordförråd hos barn med Downs syndrom och Williams syndrom (studien hade för låg power för att hitta signifikanta samband mellan sömn och språk hos barnen med fragilt X). Barnen med utvecklingsavvikelser hade atypisk nattsömn i form av mindre total nattsömn och längre vakna perioder jämfört med matchade kontroller. Artikelförfattarna drar slutsatsen att det framför allt verkar vara nattsömnens duration som är associerad med språkförmåga hos barn med Downs syndrom och med Williams syndrom. De betonar att resultaten behöver replikeras eftersom flera av dem var på gränsen till icke-signifikanta.

Läs hela studien:

D’Souza, D., D’Souza, H., Horváth, K., Plunkett, K., & Karmiloff-Smith, A. (2020). Sleep is atypical across neurodevelopmental disorders in infants and toddlers: A cross-syndrome study. Research in Developmental Disabilities 97.
https://doi.org/10.1016/j.ridd.2019.103549

Signe Tonér

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.