Kliniska riktlinjer vid autism

Datum: 31 August, 2021
Kompetensutveckling

Läkartidningen 2021-04-22; Svenska Logopedförbundet 2020-11-30; Socialstyrelsen:

Sedan en tid tillbaka arbetar Socialstyrelsen med att ta fram nationella riktlinjer för vård och stöd vid ADHD och autism och en remissversion beräknas vara klar våren 2022. Svenska Logopedförbundet är involverade i arbetet och har bland annat besvarat en remiss om nationella vård- och insatsprogram vid ADHD.

Samtidigt har Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri (SFBUP) tagit fram kliniska riktlinjer för utredning och insatser vid autism. Riktlinjerna omfattar åldrarna 1-17 år och har som mål att motverka såväl över- som underdiagnostisering av autism. De senaste 10-15 åren har antalet autismdiagnoser nämligen ökat rejält, trots att det inte finns belägg för att antalet symtom har ökat i befolkningen.

Riktlinjerna understryker vikten av att en autismdiagnos fastställs genom en konsensusbedömning av åtminstone läkare och psykolog med omfattande psykiatrisk kompetens, erfarenhet och expertis kring utvecklingsrelaterade svårigheter. Riktlinjerna ska även främja evidensbaserade och individuellt anpassade insatser samt uppföljning av funktionsförmåga, svårighetsgrad och den vanligt förekommande psykiatriska samsjukligheten vid autism.

SFBUP arbetar vidare med hur riktlinjerna ska implementeras i vården, något som inte är helt enkelt eftersom organisationen kring autism ser olika ut i landet.

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.