Förskolans betydelse för språkutveckling

Datum: 14 May, 2019
Kompetensutveckling

Studie i Nacka kommun

Logoped och fil. Dr Ulrika Marklund har på uppdrag av Nacka kommun undersökt språkutvecklande arbetssätt på kommunens förskolor. Bakgrunden var att man märkt skillnader i fonologisk medvetenhet bland barn vid screening i förskoleklassen och att dessa skillnader verkade kunna relateras till vilken förskola barnen hade gått på. Utbildningsenheten i Nacka ville få en fördjupad bild av som ligger bakom skillnader i resultat.

Observationer, intervjuer och enkäter

I Marklunds undersökning ingick åtta förskolor i Nacka kommun: fyra med koppling till låga poäng på fonologisk screening och fyra med koppling till höga poäng. Förskoleobservationer, intervjuer med förskolechefer och pedagoger samt en enkät användes för att samla data om förskolornas arbete. Bland annat användes det strukturerade schemat för klassrumsobservationer (Waldmann, Dockrell & Sullivan, 2016).

Bild från 1177.se

Resultat

Resultaten tyder på att språkstimulerande förhållningssätt i högre grad används på förskolor med koppling till höga poäng på fonologisk screening. Det verkar också finnas en koppling till samsyn i personalgruppen vad gäller förhållningssätt. Dessutom hade förskolor med koppling till höga poäng en större andel barn med högutbildade föräldrar.

Språkmedvetna pedagoger


“För att kunna använda ett språkligt stimulerande förhållningssätt behövs kunskap och medvetenhet om såväl barns kommunikation som den egna kommunikationen. ”

(Marklund, 2019)

Mycket av det språkutvecklande arbete som observerades på förskolorna vara bra, men det fanns också utvecklingspotential. Resultaten pekar på att pedagogers språkliga samspel med barnen kan förbättras, vilket är i linje med Skolinspektionens tidigare fynd. Pedagoger på förskolor med koppling till låga screeningresultat lyfte också behovet av tid till förberedelser och reflektion och kompetensutveckling.

Marklund föreslår utbildning, kollegialt lärande och systematisk dokumentation som åtgärder för att öka kunskaperna om språkutvecklingsarbete och för att stärka samsynen i personalgruppen.

Hela rapporten finns att ladda ner från Nacka kommuns hemsida!

Skribent: Signe Tonér

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.