Forskningsöversikt om vård på distans

Datum: 1 October, 2021
Kompetensutveckling, Logopedi

I början av året publicerades en systematisk forskningsöversikt avseende digitala lösningar för att bedöma, bevaka och behandla utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser såsom de är rubricerade i diagnosmanualen DSM-5, bland annat autismspektrumtillstånd och adhd.

De studier som översikten är baserad på har utförts innan covid-19-pandemin men Valentine med kollegor (2021) betonar vikten av att olika telemedicinska lösningar utvärderas i och med att vård på distans har ökat kraftigt under pandemin.

Logopedi på distans. Bild från Region Västerbotten.

Många studier om autism

Totalt ingick 42 studier genomförda mellan 2014 och 2019 i översikten, varav hälften berörde autism, knappa 20 % adhd och 17 % det som i studien rubriceras som ”communication disorders” (exempelvis stamning). Ett av inklusionskriterierna var att studierna skulle ge digital vård i realtid. De flesta studier fokuserade på behandling snarare än bedömning eller monitorering.

Varierande kvalitet

Studiernas kvalitet var varierande: många studier hade små urval och icke-adekvata kontrollgrupper. Det var bara en fjärdedel av de ingående artiklarna som var randomiserade kontrollerade studier.

Mer forskning kring diagnostisering behövs

De digitala lösningarna verkar lovande när det gäller effektivitet, framför allt i relation till behandling och monitorering. Dock behövs ytterligare forskning för att ta reda på hur distanslösningar fungerar vid diagnostik vid olika former av funktionsavvikelser eftersom de flesta existerande studier har fokuserat på autism.

Lovande resultat vad gäller intervention

Behandlingseffekter låg i nivå med kontrollgrupper. Vad gällde behandlande insatser på distans är evidensläget starkare för intervention riktat till föräldrar och barn än för ungdomar och vuxna patienter. Det fanns tecken på positiva konsekvenser i form av exempelvis tillgänglighet och förkortade väntetider. De fåtal studier som undersökta kostnadseffektivitet tyder på att digitala lösningar är kostnadseffektiva.

Barn som tittar på logopeden på iPad
(Foto: Linda Backlund Sjölén)

Hur integreras digitala lösningar i verksamheten?

Forskarlaget bakom översikten rekommenderar att framtida studier bör lägga sig vinn om en mer robust forskningsdesign med tillräcklig statistisk styrka samt undersöka kostnadseffektivitet. Man rekommenderar också att fortsatt arbete behövs för att utveckla riktlinjer för hur man bäst kan integrera digital vård i den kliniska praktiken.

Läs hela artikeln!

Valentine, A. Z., Hall, S. S., Young, E., Brown, B. J., Groom, M. J., Hollis, C., & Hall, C. L. (2021). Implementation of Telehealth Services to Assess, Monitor, and Treat Neurodevelopmental Disorders: Systematic Review. Journal of medical Internet research23(1), e22619. https://doi.org/10.2196/22619

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.