Föräldraperspektiv på tidiga insatser

Datum: 2 June, 2021
Kompetensutveckling, Logopedi

Vi har tidigare skrivit om Anna Fäldts doktorsavhandling om tidiga insatser. En av delstudierna är en kvalitativ undersökning av föräldrarnas upplevelse av att delta i interventionen KOMiTID, som ingår i AKKtiv-paketet tillsammans med exempelvis KomIgång och KomFler.

KOMiTID bygger på en kombination av hembesök, grupptillfällen och videoinspelade hemuppgifter som syftar till att stötta föräldrarna att utveckla nya förmågor och att generalisera den nya kunskapen. I studien av Fäldt med kollegor, publicerad 2020, intervjuades 16 föräldrar ett år efter deltagande i AKKtiv KOMiTID-utbildningen.

Anna Fäldt disputerade i december 2020 (foto: Uppsala universitet).

Resultaten pekar på att föräldrar till små barn med språk- eller kommunikationssvårigheter uppskattade utbildningen och lärde sig responsiv kommunikationsstil. Föräldrarnas berättelser tydde också på varaktig kunskap och ökat självförtroende när det gällde att kunna stötta sitt barn. Föräldrarna upplevde också att barnen var mer intresserade av att kommunicera och flera av dem upplevde att barnets språkförståelse hade förbättrats genom användning av olika AKK-sätt. Samtliga använde multimodal AKK. Föräldrarna betonade vikten av att få lära både av varandra och av logopeden vid hembesöken och föreslog ytterligare fokus på stöd till familjen som potentiellt förbättringsområde. I de familjer där båda föräldrarna deltog i grupptillfällena beskrev man ett bättre samarbete. I familjer där bara den ena föräldern deltog i kurstillfällena fanns det ett glapp i kunskap. Föräldrarna uttryckte också ett behov av att träffas utanför kurssammanhanget.

Fortsatta studier behövs för att ta reda på hur väl KOMiTID-interventionen fungerar för föräldrar från olika socioekonomisk och kulturell bakgrund och för att undersöka specifika interventionseffekter.

Sammanfattat av Signe Tonér

Läs hela artikeln!

Fäldt, A., Fabian, H., Thunberg, G., & Lucas, S. (2020). “All of a sudden we noticed a difference at home too”: parents’ perception of a parent-focused early communication and AAC intervention for toddlers. Augmentative and Alternative Communication, 36(3), 143-154. doi:10.1080/07434618.2020.1811757

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.