Föräldraintervention leder till förbättrat språk hos barn

Datum: 27 May, 2019
Kompetensutveckling, Logopedi
Föräldraintervention leder till förbättrat språk hos barn

I en alldeles färsk metaanalys konstateras att interventioner som inkluderar föräldraträning kan associeras med förbättrad språkutveckling.

Så pass många som 2 av 5 barn under 5 års ålder har någon svårighet i språktillägnandet. Roberts och kolleger ville titta närmare behandlingar som går ut på att lära föräldrar att använda strategier som stöttar barns språkutveckling för att se kopplingen till eventuella förbättringar i barns språk och kommunikation.

I den systematiska översikten och metaanalysen inkluderas randomiserade och ickerandomiserade kliniska studier som utvärderade interventioner där föräldraträning var en ingrediens. Totalt inkluderades 76 studier (varav 59 randomiserade studier) med närmare 6 000 deltagare sammanlagt. Barnen hade en primär eller sekundär språkstörning eller risk för språkliga svårigheter.

Det fanns en signifikant måttlig koppling mellan föräldraträning och barnens kommunikation, engagemang och språkliga resultat. Kopplingen mellan föräldraträning och föräldrars användning av språkligt stöttande strategier var stark.

Artikeln (tyvärr inte open access) är nyligen publicerad online i JAMA Pediatrics.
Roberts MY, Curtis PR, Sone BJ, Hampton LH. Association of Parent Training With Child Language Development: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Pediatr. Published online May 20, 2019. doi:10.1001/jamapediatrics.2019.1197

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.