Färska avhandlingar av logopeder

Datum: 21 October, 2022
Kompetensutveckling, Logopedi

De senaste veckorna har tre logopedkollegor försvarat sina doktorsavhandlingar och as we speak försvarar ytterligare en sin avhandling! Mer om de nya avhandlingarna kan du läsa i kommande nummer av tidningen Logopeden.

Anna Nyman har undersökt tal- och språksvårigheter hos barn med Downs syndrom, cerebral pares och intellektuell funktionsnedsättning från 1 till 7 års ålder. Hon har också tittat närmare på olika aspekter av metodologi för bedömning av joller och genomfört en behandlingsstudier där hon undersökte effekter av en föräldraimplementerad behandling av små barn med cerebral pares och tal- och språksvårigheter. Nyman påtalar bland annat att det inte finns någon rutinmässig bedömning av tal och språk av barn inom habiliteringen, vilket i sin tur innebär att prevalensen av tal- och språksvårigheter hos barn- och ungdomshabiliteringens målgrupper är oklar även om den kan misstänkas vara mycket hög. Barn med neurologiska utvecklingsavvikelser och identifierade tal- och språksvårigheter riskerar dessutom att få mindre direkta logopedinsatser än barn med “isolerade” tal- och språksvårigheter, trots att det inte finns något som tyder på att barn med neurologiska utvecklingsavvikelser inte också skulle gynnas av direkt logopedisk intervention.

Laleh Nayebs avhandlingsprojekt syftade till att kartlägga BHV-sköterskors upplevelse av språkscreening av flerspråkiga barn, att utvärdera 3-årsscreeningen för användning vid 2,5 års ålder och att titta närmare på tillförlitligheten av screening och diagnostisering. Nayeb har bland annat visat att ungefär 80 % av BHV-sköterskorna trodde att flerspråkiga barn har en generellt långsammare språkutveckling än enspråkiga barn. Hennes studier påvisar behovet av att implementera evidensbaserade arbetssätt för likvärdigt omhändertagande av såväl enspråkiga och flerspråkiga barn när det gäller misstänkt språkstörning.

Angelina Grönberg visar i sin avhandling att andelen som får afasi efter stroke är fortsatt hög, trots generella framsteg inom strokevården. Hon har bland annat undersökt hur afasi diagnostiseras i akutskedet, förekomsten av nysinsjuknanden i afasi efter förstagångsstroke samt långtidsprognos av afasi och hur personer med afasi själva upplever sina svårigheter där Grönbergs studier visar att personerna med afasi upplever stora begränsningar i sin vardag och stor inverkan på självupplevd hälsa. Hennes resultat kan bidra till bättre beräkning av vårdresurser med ökat fokus på att förbättra den språkliga rehabiliteringen och att inkludera aspekter av hur afasi påverkar individens livskvalitet.

Anna Rensfeldt Flink fokuserade på barn med flerfunktionsnedsättning och deras kommunikation och att undersöka interventioner kring kommunikation för målgruppen. Hon fann bland annat att många barn med kraftig intellektuell funktionsnedsättning ofta hade ytterligare problematik/andra utvecklingsneurologiska tillstånd i form av exempelvis autism. Hon har också undersökt föräldra-barninteraktion och föräldrars erfarenheter efter att ha deltagit i en föräldrautbildning från AKKtiv-programmet. Även om många föräldrar uppfattade att kursen påverkade deras sätt att kommunicera var det inget som kunde iakttas i videomaterialet. Rensfeldt Flink har också tittat närmare på hur logopeder arbetar med att implementera AKK när det gäller barn med flerfunktionsnedsättning.

Stort grattis till de nyblivna doktorerna önskar teamet bakom tidningen Logopeden och logopeden.se!


Länkar till avhandlingarna

Grönberg, A. (2022). Aphasia after Ischemic stroke: diagnosis, incidence, and outcome. Diss. (sammanfattning) Lund: Lunds universitet, 2022. Lund.

Nayeb, L. (2022). Lika men ändå olika: Språkscreening av enspråkiga och flerspråkiga barn vid 2,5-3 år på BVC. Diss. (sammanfattning) Uppsala: Uppsala universitet, 2022. Uppsala.

Nyman, A. (2022). Babbling, speech and language in children with neurological disabilities : development, validity of measures and effect of intervention. Doct. Diss. Dept of Clinical Science, Intervention and Technology, Division of Speech and Language Pathology, Karolinska Institutet, Stockholm.

Rensfeldt Flink, A. (2022). Children with severe/profound intellectual and multiple disabilities: characteristics and communication interventions. Diss. (sammanfattning) Göteborg: Göteborgs universitet, 2022. Göteborg.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.