Färsk artikel om röstbehandling för transpersoner

Datum: 29 July, 2017
Kompetensutveckling, Logopedi

I tidskriften International Journal of Transgenderism publicerades nyligen artikeln Expanding the evidence: Developments and innovations in clinical practice, training and competency within voice and communication therapy for trans and gender diverse people. Författarna Matthew Mills, Gillie Stoneham och Ioanna Georgiadou visar bland annat att logopedisk gruppbehandling är effektivt för såväl transkvinnor som transmän. Man betonar även vikten av att logopediska insatser inom ramen för könsbekräftande behandling är en del i ett holistiskt behandlingspaket från ett högspecialiserat team. Dessutom kan logopeden bidra till en mindre medikaliserad syn på patienterna.

Logopedens roll i teamet

I studien ingick bland annat en enkät till teammedlemmar utöver logopeder i samtliga specialistteam i Storbritannien. De olika yrkeskategorierna fick besvara frågor som rörde vilken roll logopedisk behandling har i könsbekräftande behandling och hur logopedbehandlingen kan interagera med andra insatser från teamet. Det framgick att övriga professioner ser att logopeder stöttar patienterna i mer än bara tal och språk specifikt och bidrar med en helhetssyn på välmående och psykosocialt fungerande som är mindre medikaliserad än övriga teammedlemmars.

” SLTs support clients in improving interpersonal communication skills and facilitate evaluation

and reframing of identity and personally authentic expression.”

 Dessutom anger teammedlemmarna att logopeders generella kunskap om språk- och kommunikationssvårigheter är värdefullt för teamet, inte minst vad gäller autismspektrumtillstånd, där prevalensen för autism är betydligt högre i gruppen transpersoner än i befolkningen i stort.

Logopeders kunskap

Det engelska logopedförbundet RCSLT har sammanställt ett ramverk, Trans and Gender Diverse Voice and Communication Therapy Competency Framework, som kommer att användas för att utbilda logopeder. Det behövs eftersom patientgruppen ökar och eftersom fler logopeder visar intresse för att arbeta med patientgruppen.

Logopedutbildningen?

Författarna undersökte också hur logopedutbildningarna i Storbritannien ser ut vad gäller behandling för transpersoner och där var variationen stor i hur ämnet togs upp och hur mycket tid som ägnades åt transröst och -kommunikation. Det fanns utbildningar, där ämnet inte togs upp över huvud taget eller bara nämndes i förbifarten. Man menar också att det finns förbättringspotential vad gäller praktik/klinisk utbildning kring logopedisk behandling för transpersoner.

 

Ytterligare lästips:

Review-artikel: Davies, Papp, & Antoni (2015). Voice and communication change for gender nonconforming individuals: Giving voice to the person inside

http://logopeden.se/2016/06/07/intressant-om-intergender-och-autismspektrum/

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.