Färsk artikel om logopedbehanding för barn i skolåldern!

Datum: 23 November, 2016
Kompetensutveckling, Logopedi

International Journal of Language and Communication Disorders publicerade nyligen en artikel av Ebbels et al.: “Effectiveness of 1:1 speech and language therapy for older children with (developmental) language disorder.”

Det finns begränsat med evidens vad gäller behandling av äldre barn med språkstörning, särskilt när det gäller elever med nedsatt språkförståelse. I studien ingick 72 elever i åldrarna 9-17 år, som samtliga gick på en specialskola för elever med språkstörning. Majoriteten hade impressiva svårigheter  (nedsatt språkförståelse). Behandlingen var individuell och pågick under en (brittisk) skoltermin.

Signifikanta framsteg kunde uppmätas vad gällde både expressivt och impressivt språk. Förbättringar uppmättes både i de språkliga områden man fokuserat i behandling och andra aspekter av språk, men de språkliga aspekter som fokuserats i behandlingen förbättrades signifikant mer. Man hittade inga signifikanta skillnader i behandlingsresultat mellan grupper av elever med enbart språkstörning respektive språkstörning och autismspektrumtillstånd, inte heller mellan elever med respektive utan nedsatt språkförståelse.

Den aktuella studien visar alltså att en-till-en-behandling av äldre barn/ungdomar med utvecklingsrelaterad språkstörning kan vara effektiv och påvisar att direkt logopedbehandling bör vara tillgänglig för skolelever med språkstörning.

Som av en händelse anordnar Svenska Logopedförbundet en utbildningsdag om språkstörning i skolåldern, läs mer på vår hemsida!

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

User avatar
7 år sedan
Läs gärna färskt inlägg från Språkforskningsbloggen som sammanfattar artikeln och påtalar behovet av att logopeder behöver bli vassare på att visa att språkbehandling har effekt. http://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen2/2017/1/4/ebbelsevidens
Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.