Europeiska logopedidagen 6 mars: logopeder inom neonatalvård

Datum: 6 March, 2023
Europeiska Logopedidagen, Logopedi

Tidningen Logopeden 2023-02-16/logopeden.se 2023-02-21:

Årets europeiska logopedidag fokuserar på logopeders roll i akut-, intensiv- och kritisk vård. Tidningen Logopeden har mött några logopeder som arbetar mot neonatalavdelningar.

Neonatalvård i Sverige

Omkring tio procent av alla nyfödda barn i Sverige behöver särskilt anpassad neonatalvård. Av dem vårdas ungefär en tredjedel för att de är födda för tidigt och två tredjedelar av andra anledningar. Utöver det akuta omhändertagandet handlar det om att främja en fortsatt positiv utveckling för barnet och dess familj genom att stödja föräldrarna. Barn som vårdas på neo har ökad risk för bland annat ätsvårigheter.

Sverige anses ligga i framkant när det gäller neonatalvård, men det finns
utrymme för förbättringar, och förutsättningarna varierar i landet, vilket konstateras av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner. Detta gäller inte minst tillgången till logoped.

Logopeder på neo?

Jenny Harlid arbetar på Södra Älvsborgs sjukhus, där hon och ytterligare en kollega fungerar som konsulter mot neo.

-Jag samarbetar främst med fysioterapeut och dietist då vi i många fall har gemensamma besök. Nära samverkan med ansvariga sjuksköterskor och läkare är givetvis också viktigt, säger Jenny Harlid.

På arbetsplatsen har man varje vecka en neorond med alla involverade professioner.

Jenny Harlid på Södra Älvsborgs sjukhus arbetar som konsult mot neonatalavdelning (foto: Pernilla Lundgren).

-I vår börjar vi också med tematräffar, där föräldrar till barn som ligger på neo bjuds in. Jag kommer att hålla i en tematräff om det lilla barnets ätande, berättar Jenny.

Jenny tror att det finns förbättringspotential vad gäller logopeders roll i förebyggande och hälsofrämjande arbete på neo.

Tyvärr kopplas logoped ofta in först när det har uppstått större problem med ätandet, förklarar Jenny.

Anna Loskog arbetar på Akademiskas barnsjukhus i Uppsala. Precis som Jenny arbetar hon som konsult mot neo.

Anna Loskog på Akademiskas barnsjukhus arbetar för att synliggöra logopedens roll på neo (foto: privat).

-Fram tills ganska nyligen ar det inte funnits någon logoped placerad på barnsjukhuset. Istället har logopeder från regionhabiliteringen gjort enstaka besök. Det har gjort att vi har varit ganska osynliga och vi har helt saknats i teamsamverkan och på ronder, berättar Anna.

Nu finns ett par deltidslogopeder på plats som arbetar för att skapa sig en plats på de olika avdelningarna och mottagningarna. Samverkan sker framför allt med fysioterapeuter och dietister.

-På sikt skulle vi behöva utöka tjänsterna på hela barnsjukhuset och på neo är vi fortfarande en relativt okänd yrkeskategori som behöver jobba på att visa vad vi kan bidra med, säger Anna.

Maja Svanqvist arbetar på Logopedimottagningen Skånes universitetssjukhus och arbetar även hon som konsult mot neo i Malmö en dag i veckan. Hon har en kollega inom barndysfagi och de båda delar på en tjänst.

Maja Svanqvist hoppas på utökade resurser inom barndysfagi i Malmö/Lund (foto: Miranda Tolonen).

-Jag är bland annat med på ronder för hemsjukvård och har gemensamma besök med hemsjukvårdsteamet och konsulter på avdelning. I Lund kommer vi än så länge in på konsultbasis i enskilda fall, förklarar Maja Svanqvist.

Maja samarbetar med bland annat läkare, sjuksköterskor, dietister och barnskötare.

-Vi är i en fas där övriga professioner ser behovet och vikten av att logopedisk kompetens finns med i teamet. Vi arbetar nu för att få medel till en hel logopedtjänst riktad mot neo eftersom inflödet stadigt ökar, berättar Maja.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.