Diskriminering när skolelev inte fick tillräckligt stöd

Datum: 17 June, 2024
Övrigt

Högsta domstolen; Attention; Autism Sverige 2024-06-13:

Högsta domstolen har kommit fram till att elev som gick i fjärde klass blev diskriminerad genom att eleven inte fick tillräckligt stöd. Huvudmannen för skolan, Malmö kommun, ska därför betala diskrimineringsersättning till eleven.

Utredning men inget särskilt stöd

Eleven hade svårigheter med socialt samspel och koncentration. Hösten 2017 genomförde skolan en utredning och man konstaterade att eleven var i behov av särskilt stöd. Skolan vidtog dock inga åtgärder. Våren 2018 fick skolan veta att eleven hade fått diagnosen autism. Kort därefter bytte eleven skola.

Kritik från Skolinspektionen

Skolinspektionen kritiserade skolan i ett beslut från hösten 2018 och menade att skolan hade brutit mot skollagen, som ställer långtgående krav på utredning av elevers stödbehov och på att eleven också ska få det stöd som hen bedöms ha behov av.

Diskriminering

Att eleven inte fick nödvändigt stöd under ett halvårs tid ledde till hög frånvaro och förlorad utbildning. Eleven väckte talan mot skolans huvudman, Malmö kommun, och begärde diskrimineringsersättning för diskriminering genom bristande tillgänglighet. Tingsrätten och hovrätten ogillade talan. Skollagens bestämmelser är dock inte begränsade till att gälla elever med diagnostiserad funktionsnedsättning utan har ett bredare tillämpningsområde. Mot den bakgrunden kom Högsta domstolen fram till att de konkreta negativa följderna av uteblivet särskilt stöd innebär att diskriminerg de facto har skett och kommunen döms därför att betala diskrimineringsersättning till eleven.

Domen kan bli vägledande

Johanna Carnvik Schöier är intressepolitisk utredare på Autism Sverige och hon menar att Högsta domstolens beslut är mycket betydelsefullt.

– Domen klarlägger att diskrimineringslagens skydd för elever med funktionsnedsättning gäller oavsett förekomst av diagnos. Det är tyvärr alldeles för vanligt att skolor inte tar sitt ansvar när det gäller att skyndsamt utreda och därefter erbjuda stöd. Vi hoppas nu att domen blir vägledande för skolhuvudmän och skolledningar i sitt arbete, säger Johanna Carnvik Schöier.

Attentions förbundsordförande Anki Sandberg välkomnar också domen.

– Vi på Attention ser det som en stor och viktig seger för alla kämpande elever och deras föräldrar. Domen innebär att det blir ännu tydligare att stöd ska ges så fort behov uppstår – skolan måste ta elevers svårigheter att ta del av undervisningen på största allvar och kan inte vänta på att en diagnos sätts, säger Anki Sandberg.

Läs mer!

Läs också:

Kommun fick rätt i diskrimineringsärende kring barn med autism i förskolan (s. 6-8)

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.