Best practice vid afasi

Datum: 11 November, 2020
Kompetensutveckling, Logopedi

Kliniska rekommendationer

Organisationen Aphasia United startade i samband med Clinical Aphasiology Conference 2011 utifrån en upplevd brist på en internationell strategi för afasiforskning och klinisk verksamhet. Organisationen, där flera internationellt framstående afasiforskare är engagerade, har utvecklat Kliniska rekommendationer vad gäller afasi. Dessa finns tillgängliga på en mängd språk. Den svenska översättningen gjordes i enlighet med WHO:s rekommendationer i samband med en magisteruppsats i logopedi av Klara Persson och Rut Bråndal vid Umeå universitet 2020.

Evidensgradering

Rekommendationerna riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal och till personal inom kommunal verksamheter som arbetar med personer med afasi De har sammanställts utifrån en mängd källor, som är listade tillsammans med rekommendationsnivå/evidensgrad.

Bland rekommendationerna finns bland annat att personer med misstänkt kommunikationsnedsättning bör bedömas djupare än enbart screening och att personer med afasi bör ges information om afasi genom hela vårdkedjan. Personer med afasi bör enligt best practice erbjudas intensiv och individanpassad behandling med målet att ge en meningsfull inverkan på kommunikationsförmåga och livskvalitet. Kommunikationspartnerträning bör erbjudas och all hälso- och sjukvårdspersonal som möter personer med afasi bör få utbildning om afasi och om hur man ger kommunikationsstöd vid afasi.

Okänt bland svenska logopeder

Persson och Bråndal (2020) undersökte 109 svenska neurologopeders kännedom och tillämpning av de kliniska rekommendationerna Best practice recommendations for aphasia. Det visade sig att endast ett fåtal logopeder hade god kännedom om rekommendationerna men en majoritet ansåg att alla rekommendationer går att tillämpa inom en svensk vårdkontext. Deltagarna angav även att rekommendationerna behöver anpassas för att kunna var en del i underlaget för nationella kliniska riktlinjer för afasi.

Persson, K., & Bråndal, R. (2020). Best practice recommendations for aphasia : En enkätundersökning om kännedom och tillämpning bland 109 neurologopeder i Sverige (Opublicerad magisteruppsats)

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.