Behandling för barn med ordmobiliseringssvårigheter

Datum: 17 August, 2017
Kompetensutveckling, Logopedi
Få studier har undersökt behandling av ordmobiliseringssvårigheter och de studier som finns har ofta varit single case-studier och/eller har fokuserat på fler aspekter av lexikon än ordmobilisering. 

 

Bild: Linnéa Öberg

Wendy Best med kollegor genomförde en interventionsstudie med totalt 20 barn (6 – 8 år gamla) med ordfinnandesvårigheter. Barnen lottades till intervention respektive kontrollgrupp (waiting control). Behandlingen bestod av sex sessioner (genomsnittlig tid var drygt 20 minuter) under sex veckors tid, det vill säga ett upplägg som liknar sedvanlig logopedbehandling. I träningen användes ordkartor (word-webs) där barnen uppmuntrades att komma på semantiska eller fonologiska aspekter av de aktuella begreppen.  I följande sessioner var målet att barnen skulle kunna ge sig själva relevanta ledtrådar för att komma på rätt ord. Övningarna var upplagda så att barnen skulle öka sin medvetenhet om ordmobiliseringsprocesser, t ex i form av vilka ledtrådar som var till mest hjälp för att hitta rätt ord.

I posttestningen, som utfördes av en forskare som inte kände till om barnen hade fått behandling eller ej och som heller inte visste något om behandlingens inriktning, visade det sig att interventionsgruppen förbättrades signifikant jämfört med kontrollgruppen när det gällde ord som hade ingått i behandlingen. Dessutom hade barnen i interventionsgruppen valt egna ord som de ville träna på och där sågs också en klar förbättring i benämningsförmåga efter behandlingen.

“On the treated experimental set the intervention group gained on average four times as many items as the waiting control group. There were also gains on personally chosen items for the intervention group. There was little change on untreated items for either group.”

Det verkade inte finnas någon direkt överföringseffekt eftersom barnen inte blev bättre på otränade ord men författarna menar att det vore intressant att se om barnen kan använda de strategier de lärt sig i behandlingen för att lära in och mobilisera andra/nya ord på sikt.

DELA ARTIKELN

Diskussion

User avatar
6 år sedan
Behandlingsomgång på 6 gånger menade jag ju, det blev ett typo där... Trevlig helg!
User avatar
6 år sedan
Ja det är intressant och viktigt att diskutera. Jag har hittills aldrig haft en logoped som chef vilket kanske spelar in också, jag vet inte. Men för att inte riskera att vi arbetar med något som inte ger effekt, behövs det att vi följer med i forskningen och talar om för cheferna vad som är viktigt. Både nationellt men också på varje arbetsplats. Det tror jag är enda sättet. /Erika
User avatar
6 år sedan
Hm, jag kanske är Stockholmsskadad, för här är det inte omöjligt att träffa barn 1x/vecka (eller oftare för t ex DTTC-behandling vid dyspraxi). Det finns ju ganska rik evidens för att intensiteten spelar roll, i de flesta studier betydligt HÖGRE intensitet än 1x/vecka. Så frågan blir väl snarare vad ledningen lutar sig emot när ni bara kan träffa barn för behandling 1x/månad? Min gissning är att det är en resursfråga. Ur mitt perspektiv skulle ledningen i så fall ge er möjlighet att göra en klinisk studie för att utvärdera effekter av gles behandling. Kan ni inte ge behandlingsserier om 8 tillfällen över huvud taget? Dvs behandlingen ransoneras och evidens tas inte i beaktande, kanske för att hålla ner väntetiderna för nybesök? Superviktiga frågor och det skulle vara intressant med input från chefshåll. Jag tycker att risken är väldigt stor att vi urholkar både vår egen terapeutiska kompetens och hela professionens väl och ve om vi fortsätter lappa och laga. Sen kanske konsekvensen av mer evidensbaserad behandling blir att vi tvingas göra hårdare prioriteringar, men det är nog först då som behovet av (fler) logopeder blir tydligt. Se även min rant i ämnet... http://logopeden.se/2017/03/26/sta-upp-for-var-kompetens/ (Disclaimer: detta är mina personliga åsikter, jag har inte längre något styrelseuppdrag för Slof).
User avatar
6 år sedan
Jätteintressant, tycker jag! Däremot funderar jag över uttrycket "sedvanlig logopedbehandling", tyvärr är det inte genomförbart att träffa barn 1g/vecka på min arbetsplats. Det är intressant om det visar sig att det KRÄVS träning så pass ofta, för det skulle kunna vara ett bra argument för oss gentemot ledningen att motivera varför vi behöver träffa barnen ofta. Får man samma effekt av behandlingen om den genomförs t ex 1g/månad? Bara mina tankar. Med vänlig hälsning Erika Lindquist
Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.