B12 verkar inte ha effekt på röstförmågan

Datum: 12 October, 2021
Kompetensutveckling

Har B12-injektioner någon mätbar effekt på rösten hos professionella sångare? Det undersökte Hagit Shoffel-Havakuk med kollegor i en randomiserad kontrollerad studie som publicerades tidigare i år.

B12 eller placebo

En del sångare upplever att vitamin B12-injektioner reducerar milda röstsymptom och förbättrar uthålligheten, men det har inte funnits några objektiva mått som stärker att så verkligen skulle vara fallet. Därför genomförde forskarlaget en studie tillsammans med 20 aktiva vuxna sångare utan dysfoni men med milda röstbesvär. Hälften av deltagarna var män och hälften var kvinnor och medelåldern var 22 år (åldersspann: 19-42 år). Deltagarna lottades till att få en injektion med antingen B12 eller med placebo och efter minst fyra veckor korsades deltagarna så att de istället fick den andra typen av injektion. Varken forskarna eller deltagarna hade kännedom om vilken injektion som var aktuell.

B12 hade ingen påtaglig effekt på röstfunktionen hos sångarna i studien. (Bild: Pxhere)

Inga signifikanta eller kliniskt relevanta skillnader

Som utfallsmått användes The Singing Voice Handicap Index (SVHI), The Voice Fatigue Index och The Evaluation of the Abiity to Sing Easily. Deltagarna fick fylla i skattningsformulären innan varje injektion och sedan 1, 3, 24 och 72 timmar efter injektionen samt en vecka senare. SVHI var det primära utfallsmåttet och man fokuserade framför allt på resultaten 72 timmar efter injektionen.

Deltagarna upplevde förbättringar i rösten efter både B12 och placebo men förbättringarna var varken statistiskt signifikanta (författarna rapporterar konfidensintervall snarare än p-värden) eller kliniskt relevanta. Slutsatsen blir alltså att vitamin B12-injektioner i syfte att förbättra röstförmågan inte verkar vara meningsfulla.

Läs hela artikeln!

Shoffel-Havakuk, H., Lava, C. X., Reuven, Y., Moog, D., Odell, K., Reder, L. S., Hapner, E. R., & Johns, M. M., 3rd (2021). Effect of Vitamin B12 Injection on the Vocal Performance of Professional Singers: A Randomized, Double-blind, Placebo-Controlled, Crossover Trial. JAMA otolaryngology– head & neck surgery147(1), 9–15. https://doi.org/10.1001/jamaoto.2020.4026

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.