Arkiv

TAKK på bred front i Kristinehamn

Övrigt | 6 October, 2021
SVT Nyheter Värmland september 2021: SVT rapporterar att Kristinehamn satsar på att utbilda all förskolepersonal i TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation). Stor satsning på ökad språkförståelse i Kristinehamn...

Kanelbullar – omöjligt för vissa

Kompetensutveckling, Logopedi | 4 October, 2021
4 oktober förknippas med kaneldoftande bakverk men för de ungefär 6 % av den vuxna befolkningen som har sväljsvårigheter/dysfagi är det inte säkert att en fikastund är en positiv upplevelse....

Svenska Logopedförbundets synpunkter på betänkandet om en god och nära vård för barn och unga

Fackligt, Logopedi, Opinionsbildning | 3 October, 2021
Svenska Logopedförbundet 2021-10-01: Den 1 oktober besvarade Svenska Logopedförbundet remissen avseende betänkandet Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34), en del i...

Logopedförbundets synpunkter på remiss om god och nära vård – psykisk hälsa

Fackligt, Logopedi | 3 October, 2021
Svenska Logopedförbundet 2021-09-30: Svenska Logopedförbundet följer noga utvecklingen vad gäller den omfattande utredningen och omdaningen av svensk hälso- och sjukvård inom ramen för God och nära vård. I slutet av...

Forskningsöversikt om vård på distans

Kompetensutveckling, Logopedi | 1 October, 2021
I början av året publicerades en systematisk forskningsöversikt avseende digitala lösningar för att bedöma, bevaka och behandla utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser såsom de är rubricerade i diagnosmanualen DSM-5, bland annat autismspektrumtillstånd och...

Måltiden viktig för barn med gastrostomi

Kompetensutveckling, Logopedi | 1 October, 2021
Specialistlogoped Ellen Backmans avhandling från Högskolan i Halmstad handlar om barn med ätsvårigheter och gastrostomi. Hennes studier visar  att både barnen och föräldrarna anser att måltiden är viktig, oavsett hur mycket...

Språk i förskolan: bristande språkkunskaper hos personal

Opinionsbildning | 29 September, 2021
Dagens Nyheter, september 2021; SOU 2020:67; Stockholms stad 2020: I en artikelserie sätter Dagens Nyheter fokus på språkutveckling i förskolan och lyfter en utmaning som det kanske har pratats tyst...

Riktlinjer för logopeder i pedagogisk verksamhet nu ute på remiss!

Kompetensutveckling, Logopedi | 26 September, 2021
Svenska Logopedförbundet 23 september: Nationella riktlinjer för logopeder i förskola, skola och elevhälsa går nu ut på remissrunda hos landets lärosäten och andra berörda instanser, men även du som enskild...

Teckenspråksdagen 23 september: skillnader i bemötande från hörselhabiliteringen?

Kompetensutveckling | 23 September, 2021
Dövas tidning 2021-09-16: Information om kommunikation och teckenspråk till föräldrar som har barn med hörselnedsättning varierar. Det visar ett forskningsprojekt vid Stockholms universitet. Informerade beslut De flesta barn som föds...

Därför behövs vuxenhabilitering

Kompetensutveckling, Opinionsbildning | 22 September, 2021
Lakartidningen.se 2021-09-07: Personer i habiliteringens målgrupp, exempelvis med intellektuell funktionsnedsätning, autism eller cerebral pares har ökad sjuklighet och kortare förväntad överlevnad än övriga befolkningen. Många i gruppen har dessutom svårt att...

Projekt om språkstörning i skolåldern vid Linköpings universitet

Kompetensutveckling, Logopedi | 21 September, 2021
Tidningen Logopeden nr 3 2021: Anna Ekström är universitetslektor vid Linköpings universitet och ansvarar för forskningsprojektet Likvärdig utbildning för barn med språkstörning: måluppfyllelse, upplevelser och delaktighet vars syfte är att...

Nya specialistlogopeder

Kompetensutveckling, Logopedi | 20 September, 2021
Tidningen Logopeden nr 3 2021: Svenska Logopedförbundets specialistråd har godkänt tre nya specialister. Specialistlogoped Sara Wiberg foto: privat) Sara Wiberg är logoped vid Logopedmottagningen Helsingborgs lasarett och adjunkt på logopedprogrammet...

Pandemins påverkan på barnhälsovården

Logopedi | 16 September, 2021
Sveriges kommuner och regioner, maj 2021: På försommaren publicerade Sveriges kommuner och regioner (SKR) en rapport om hur covid-19 har påverkat barnhälsovården under pandemins första halvår. Rapporten beskriver även hur...

Logopedstudenterna kräver åtgärder för ökad likvärdighet i utbildningen

Tidningen Logopeden nr 3 2021: Svenska Logopedförbundets studentsektion vill se tydligare riktlinjer och förbättrad likvärdighet kring verksamhetsförlagd utbildning.  Efter att ha genomfört en enkät bland Sveriges logopedstudenter dels om den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU)...

Ny skrift om språkutveckling hos barn som kommit genom adoption

Kompetensutveckling, Logopedi | 14 September, 2021
Sveriges tre auktoriserade adoptionsorganisationer har tagit fram en skrift om språkutveckling hos barn som kommit genom adoption. Texten är författad av logoped Lena Höglund Santamarta. Skriften Ett nytt modersmål

Logopeder behövs inom barn- och ungdomspsykiatri

Fackligt, Logopedi, Opinionsbildning | 12 September, 2021
BUP.se; Expressen 2021-09-05; SLL.se; Svenska Logopedförbundet 2021-09-10: Se till att inkludera logopedisk kompetens genom att anställa logopeder till BUP-mottagningar och neuropsykiatriska team i samband med en aktuell omorganisation i Region...

Tidig språklig miljö viktigt för skolprestationer

Kompetensutveckling | 11 September, 2021
Den tidiga språkliga och kommunikativa miljön är en viktig faktor för hur det går för barn längre fram, exempelvis när det gäller skolprestationer, men exakt hur påverkar barnets tidiga erfarenheter...

Kursdagar: intervention vid språkförståelsesvårigheter

Kompetensutveckling, Logopedi | 9 September, 2021
Du som möter barn och ungdomar med språkförståelsesvårigheter: boka in 17-18 november! Den 17-18 november anordnar Svenska Logopedförbundet digitala utbildningsdagar om intervention till barn och ungdomar med nedsatt språkförståelse. Kursledare...

Läskunnighetens dag: inga effekter av pandemin på barns läsförmåga

Kompetensutveckling, Logopedi | 8 September, 2021
TV4; Legilexi: Idag medverkade logoped och forskare Anna Eva Hallin i morgonstudion i TV4 med anledning av den rapport kring barns läsförmåga som hon och ytterligare forskare tagit fram i...

Språkstörning/DLD hos flerspråkiga barn

Kompetensutveckling, Logopedi | 2 September, 2021
Tidigare i år publicerades en finsk studie där man undersökte hur exponering för andraspråket påverkar ordförrådet hos flerspråkiga barn med språkstörning/DLD. Resultaten visar att flerspråkiga barn med DLD behöver mer...
1 2 3 4 44