ADHD i barndomen kopplat till psykosociala problem i tonåren

Datum: 31 March, 2016
Kompetensutveckling
Läkartidningen: i en avhandling från Karolinska Institutet av barnpsykiater Eva Norén Selinus undersöktes hur ADHD-symtom hos pojkar och flickor i barndomen är associerade med psykosociala problem i tonåren. Med hjälp av screeninginstrumentet A-TAC intervjuades föräldrar till 450 tvillingar. I fokus stod neuropsykiatriska symtom (framför allt ADHD) hos barnen. Senare undersöktes psykosocial problematik i tonåren. Kamratrelationer, skolgång, internaliserande problem såsom ångest och depression, antisocialt beteende, alkoholbruk, drogbruk och nedsatt daglig funktionsnivå undersöktes vid 15 års ålder. Neuropsykiatriska symtom i barndomen var associerade med en mer problemtyngd tonårsutveckling. ADHD-symtom i barndomen var associerade med ökad risk för antisocialt beteende och nedsatt daglig funktionsnivå i tonåren, oberoende av annan samsjuklighet och föräldrars utbildningsnivå.

Även könsskillnader i fråga om ADHD-symtom i barndom och psykosociala problem i tonår studerades. Flickor uppgav mer ångest och depression än pojkar, oavsett ADHD-symtomnivå. Flickor med tydligt utslag för ADHD uppvisade högre psykosociala problemnivåer än pojkar med samma neuropsykiatriska profil, särskilt vad gäller drogmissbruk. Liknande resultat observerades också för flickor och pojkar med intermediärt utslag. Hos flickor fanns en genetisk överlappning mellan ADHD i barndom och internaliserade problem i tonår. Det skulle kunna innebära att flickor med ADHD-symtom har en högre risk att utveckla ångest och depression i tonåren.

Childhood signs of ADHD and psychosocial problems in adolescence – a longitudinal study of boys and girls. Stockholm: Karolinska institutet; 2015.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.