Färsk studie om literacy hos barn och ungdomar med IF

Datum: 28 May, 2023
Kompetensutveckling, Logopedi

Jenny Samuelsson, logoped på Dart specialistenhet för kommunikationsstöd och digital delaktighet och doktorand vid Göteborgs universitet har tillsammans med kollegor just publicerat en artikel om samband mellan tidig läs- och skrivförmåga och uttalsförmåga hos barn med intellektuell funktionsnedsättning och kommunikationssvårigheter.

Kopplingar mellan läs- och skrivförmåga och uttal?

Samuelsson med kollegor undersökte samband mellan talproduktion, fonologisk medvetenhet och grafem-fonemkoppling hos barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning och kommunikativa nedsättningar. Dessutom undersökte man i vilken utsträckning fonologisk medvetenhet och förmåga att koppla ljud till bokstav förklarade varians i uttalsförmåga, när man kontrollerar för IQ och kronologisk ålder.

Tvärsnittsstudie med över 100 deltagare

I tvärsnittsstudien medverkade 116 elever mellan 7 och 21 år som alla hade tillgång till någon form av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i skolmiljön. Till följd av detta behövdes de test som användes i studien anpassas för att kunna genomföras med hjälp av AKK. Samtliga hade nedsatt läsförmåga och spridningen i de undersökta måtten var omfattande.

Aspekter av tidig literacy kopplat till uttal

Resultaten visade att mått på tidig literacyförmåga korrelerade signifikant med uttalsförmåga. I regressionsmodeller, där man statistiskt kontrollerade för IQ och ålder visade det sig nämligen att fonologisk medvetenhet och förmågan till grafem-fonemkoppling förklarade 29 % varians i uttalsförmåga. Fortsatta studier behövs för att hitta kausala samband, exempelvis genom att undersöka om huruvida tidig lästräning kan ge gynnsam effekt på uttalsförmågan.

Läs hela artikeln!

Samuelsson, J., Åsberg Johnels, J., Thunberg, G., Palmqvist, L., Heimann, M., Reichenberg, M., & Holmer, E. (2023). The relationship between early literacy skills and speech-sound production in students with intellectual disability and communication difficulties: A cross-sectional study. International Journal of Developmental Disabilities, 1–11. https://doi.org/10.1080/20473869.2023.2212958

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.